Javna rasprava o STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ rekonstrukcije mljekare i povećanja kapaciteta proizvodnje mlijeka, Đurđevac

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08 i 67/09) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o „STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ rekonstrukcije mljekare i povećanja kapaciteta proizvodnje mlijeka, Đurđevac“

I.

„Studija o utjecaju na okoliš rekonstrukcije mljekare i povećanja kapaciteta proizvodnje mlijeka, Đurđevac“ (u daljnjem tekstu: Studija), izrađenoj od tvrtke „Ekomonitoring“,d.o.o., Kućanska 15, Varaždin, nositelja zahvata, tvrtke „Natura Agro“, d.o.o., Đurđevac, stavlja se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva KLASA:UP/I 351-03/09-02/67, URBROJ:531-14-1-1-06-09-2 od 24. srpnja 2009.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se od 17. kolovoza do 17. rujna 2009. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00 -15,00 sati u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostavi Đurđevac, S. Radića 1. u Đurđevcu te u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Nemčićeva 4a /II u Koprivnici. Na javnom uvidu bit će izložena po jedna cjelovita Studija i dva sažetka te knjige primjedaba. Sažetak Studije bit će dostupan javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr).

III.

Javno izlaganje o Studiji održat će se u Đurđevcu, dana 2. rujna 2009. u prostorijama Gradske vijećnice, zgrada Grada Đurđevca, prizemlje, s početkom u 10 sati. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat, koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu provodi i koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije.

V.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju ili slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica i na e-mail: ana.list@kckzz.hr zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti u Pododsjek za zaštitu okoliša, kontakt tel. 048/220-164.

VI.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na oglasnim pločama i službenim Internet stranicama Županije (www.arhiva.kckzz.hr), i Grada Đurđevca te na internetskim stranicama nadležnog Ministarstva (www.mzopu.hr) najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:351-03/09-01/5
URBROJ: 2137/1-06-09-2 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Koprivnica, 7. kolovoza 2009.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša