Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2019. godini iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14. i 70/17.), a u vezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15.) i članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18. – pročišćeni tekst) župan Koprivničko-križevačke županije donio je

GODIŠNJI PLAN
natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2019. godini
iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije

Članak 1.

U Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 21/18.) za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija organizacija civilnog društva uključujući i ustanove u kulturi, osigurana su sredstva prema organizacijskim jedinicama – upravnim odjelima  i programima, projektima i aktivnostima koji su dani u Prilogu 1, koji je sastavni dio ovog Godišnjeg plana.

Sredstva će se dodjeljivati udrugama putem natječaja i javnih poziva, odnosno za ustanove putem višegodišnjih dugoročnih ugovora za koje su takvi sklopljeni.

Članak 2.

Natječaji, javni pozivi i drugi programi objavit će se sukladno rokovima i okvirnom broju planiranih ugovora utvrđenim u Prilogu 1.

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog područja definirat će se u uputama za prijavitelje za svaki pojedini natječaj posebno.

Članak 3.

Odluku o raspisivanju natječaja donosi župan, a pripremu natječajne dokumentacije i  raspisivanje natječaja provodi nadležno upravno tijelo Koprivničko-križevačke županije.

Članak 4.

Sve eventualne izmjene osiguranih sredstava iz članka 1. ovog Godišnjeg plana tijekom godine regulirat će se sukladno izmjenama i dopunama Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu.

Članak 5.

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

KLASA: 230-01/18-01/143
URBROJ: 2137/1-07/01-19-5
Koprivnica, 9. siječnja 2019.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ.