Obavijest o namjeri davanja koncesija – obavljanje zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece te medicine rada.

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08), članka 41. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 i 70/12) i Zaključka Župana Koprivničko-križevačke županije Klasa: 510-01/12-01/26,  Ur.broj: 2137/1-07/04-12-1, Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

O B A V I J E S T
o namjeri davanja koncesija

1.Davatelj koncesije:

NAZIV: Koprivničko-križevačka županija

ADRESA: 48000 Koprivnica, Antuna Nemčića 5

MB: 02768275

OIB: 06872053793

WEB STRANICA:  www.arhiva.kckzz.hr

E-MAIL: branka.cuki@kckzz.hr

TEL: 048/625-223                                                                     

FAX: 048/658-226                                       

 
2. Predmet koncesije 

Predmet koncesije je obavljanje zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece te medicine rada.

Detaljan opis predmeta koncesije i popis mjesta u kojima se mogu obavljati navedene zdravstvene djelatnosti sukladno Mreži javne zdravstvene službe („Narodne novine“ broj 98/09, 14/10, 81/10, 64/11, 103/11, 110/11, 141/11 i 61/12) i Mreži ugovornih subjekata medicine rada („ Narodne novine“ broj 55/11) specificiran je u sljedećoj tablici:

 

MJESTO OBAVLJANJA DJELATNOSTI

 

OBITELJSKA (OPĆA) MEDICINA

  broj mjesta (koncesija) u mreži

 

DENTALNA

MEDICINA

broj mjesta (koncesija) u mreži

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I PREDŠKOLSKE DJECE

broj mjesta

(koncesija) u mreži

 

MEDICINA RADA

broj mjesta (koncesija)u Mreži

GRAD KOPRIVNICA

0

 1

 1

 

 

 

 

 

 

 

Za područje Koprivničko-križevačke županije raspisuje se 5 koncesija

GRAD KRIŽEVCI

 0

3

0

GRAD ĐURĐEVAC

0

0

1

OPĆINA KALINOVAC

 1

1

0

OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

 0

1

0

OPĆINA NOVO VIRJE

1

0

0

OPĆINA PODRAVSKE SESVETE

 0

 1

0

OPĆINA VIRJE

0

1

0

OPĆINA ĐELEKOVEC

 0

 1

0

OPĆINA GOLA

1

1

0

OPĆINA HLEBINE

0

1

0

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI

 0

 1

0

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANE

 1

1

0

OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI

1

 1

0

OPĆINA PETERANEC

 1

1

0

OPĆINA RASINJA

1

2

0

OPĆINA SOKOLOVAC

1

1

0

OPĆINA KALNIK

0

1

0

OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO

1

1

0

OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC

0

1

0

UKUPNO KONCESIJA:

9

21

2

5

  

3.Opseg djelatnosti iz koncesije

Djelatnost koja je predmet koncesije obavlja se sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i ugovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO).

4.Mjesto obavljanja djelatnosti iz koncesije

Mjesto obavljanja zdravstvenih djelatnosti koje su predmet koncesije su općine i gradovi na području Koprivničko-križevačke županije navedeni u tablici u točki 2.

5. Rok na koji se koncesije daju: 10 godina.

6. Oblik, sadržaj i jezik ponude

Ponuda se predaje na obrascu koji se nalazi u dokumentaciji za nadmetanje, a izrađuje se na način propisan navedenom dokumentacijom. Ponuda mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (odnosno prema Zakonu o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj), a dostavlja se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s adresom davatelja koncesije, naznakom postupka za davanje koncesije na koji se odnosi, naznakom »ne otvaraj« i adresom ponuditelja.

7.Rok i adresa za predaju ponude

Krajnji rok dostave ponude je 13. kolovoza 2012.  u 12,00 sati, bez obzira na način dostave. Ponuda se dostavlja poštom ili neposrednom predajom u pisarnicu na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

8. Dokazi koje ponuditelji moraju dostaviti uz ponudu

    Zdravstveni radnici/ce (fizičke osobe)

1. odobrenje za samostalan rad zdravstvenog/e radnika/ce

2. važeći dokaz o raspolaganju prostorom (jedan od sljedećih dokumenata):

   važeći ugovor o zakupu 

   važeći ugovor o najmu

   kupoprodajni ugovor

   važeći predugovor o zakupu/najmu/kupoprodaji poslovnog prostora

   izvadak iz zemljišne knjige

   izvod iz posjedovnog lista nadležnog ureda za katastar ili

   drugi odgovarajući dokaz o pravu raspolaganja prostorom

3. rješenje o početku rada izdano od ministra nadležnog za zdravstvo odnosno za zaposlenike doma zdravlja suglasnost upravnog vijeća doma zdravlja za podnošenje ponude za obavljanje djelatnosti na osnovi koncesije

4. ugovor o radu ili izjava o radu u timu člana/članova tima ovjerena od javnoga bilježnika

5. potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o broju opredijeljenih osiguranih osoba-ovaj dokaz dostavljaju samo ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO-a.

      Zdravstvene ustanove

  1. rješenje o upisu u sudski registar
  2. rješenje o početku rada izdano od ministra nadležnog za zdravstvo
  3. važeći ugovori o radu ili ovjerene izjave o radu zdravstvenih radnika/ca nositelja/ica tima i člana/članova tima ponuđenih za obavljanje djelatnosti u zdravstvenoj ustanovi
  4. odobrenja za samostalan rad zdravstvenih radnika/članova tima predviđenih nositelja obavljanja djelatnosti u zdravstvenoj ustanovi   
  5. potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o broju opredijeljenih osiguranih osoba-ovaj dokaz dostavljaju samo ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO-a.

Davatelj koncesije može, prije sklapanja ugovora o koncesiji, u svakom trenutku tražiti od ponuditelja na uvid izvornike dokumenata koje ponuditelji dostavljaju uz ponudu.

9. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je obvezan kao jamstvo za ozbiljnost ponude uz ponudu dostaviti akceptiranu mjenicu (u korist proračuna Koprivničko-križevačke županije), ispunjenu na iznos od 500,00 (petsto) kuna, s klauzulom „bez protesta“. Mjenica se dostavlja u izvorniku.

Neiskorišteno jamstvo za ozbiljnost ponude davatelj koncesije će vratiti ponuditelju u roku od 10 dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili poništenju postupka davanja koncesije ili 14 dana nakon isteka roka za donošenje navedene odluke.

10. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

  1. Status ugovornog subjekta HZZO-a.
  2. Broj osiguranih osoba HZZO-a opredijeljenih za ponuditelja nositelja tima na području za koje ponuditelj podnosi ponudu za dodjelu koncesije.
  3. Status specijalista (za djelatnost obiteljske medicine).

11. Dostupnost dokumentacije

Dokumentacija za nadmetanje može se podići na adresi Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Antuna Nemčića 5, soba 34, svakog radnog dana od 8.00 – 15.00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje uručit će se ovlaštenoj osobi ili predstavniku/ci zainteresiranog ponuditelja/ce uz prethodno predočenje dokaza o uplati iznosa od 100,00 kn u svrhu nadoknade troškova izrade dokumentacije uplaćenog na žiro-račun Koprivničko-križevačke županije broj 2386002-1800006000 otvoren kod Podravske banke d.d. Koprivnica, s pozivom na broj 68 7390–OIB ponuditelj/ice, s naznakom „ dokumentacija za nadmetanje – koncesija“.    

Ponudu može dati samo ponuditelj/ica koji/a je Koprivničko-križevačkoj županiji podmirio/la trošak izrade dokumentacije, u suprotnom ponuda neće biti razmatrana.            

12. Datum otpreme ove obavijesti na objavu: 10. srpnja 2012. godine.

13. Pravna zaštita

Žalba protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja podnosi se Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb, u roku od 10 dana, računajući od dana primitka Odluke.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na dokaziv način podnijeti Koprivničko-križevačkoj županiji.

14. Vrsta postupka kojim se daje koncesija: javni natječaj.

KLASA: 510-01/12-01/29      
URBROJ: 2137/1-07/04-12-1

Koprivnica, 10. srpnja 2012.                          

Ž U P A N :
Darko Koren, ing.građ., v.r.