7. Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 8/09, 12/09. i 10/10) a u skladu sa člankom 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09) župan Dako Koren sazvao je 7. Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije za dan

 12. listopada 2011. godine (srijeda) u 8,00 sati

 Sastanak će se održati u prostorijama Županije, Ulica Antuna Nemčića 5, soba 28/I.

D N E V N I       R E D: 

1. Razmatranje Informacije o provedbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/11) (Odluke o vrijednosti jediničnih iznosa za položajne zone i Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi – vezano na dostavljeno obrazloženje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 16. rujna 2011. godine),

(obrazloženje daje pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Dražen Kozjak, te Elizabeta Repić Perković, zamjenica predstojnika Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji)

 2. Informacija o imovinsko pravnom statusu vodnih građevina na području jedinica lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije vezano uz ugovaranje vodnih usluga i imovine, 

(obrazloženje daje pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Marijan Štimac),

3. Stanje zaštite od požara i vatrogastva na područjima jedinica lokalne samouprave   

(obrazloženje daje Valent Furmeg, Ivan Golubić i Ivan Matosović iz Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije)

4. Prezentacija Javnog poziva za prikupljanje razvojnih projekata u bazu projekata Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011-2013.

(Obrazloženje daje Melita Birčić ravnateljica PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja),

5. Razno.