5. Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika

Župan Darko Koren sazvao je 5. Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije za dan

23. studenoga 2010. godine (utorak) u 9,00 sati

Sastanak će se održati u prostorijama Županije, Ulica Antuna Nemčića 5, soba 28/I.

Za sastanak je predložen sljedeći 

D N E V N I   R E D:

  1. Razmatranje prijedloga Hrvatske pošte d.d. Zagreb o sufinanciranju poštanskih ureda u jedinicama lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji,
  2. Sporazum o preuzimanju otpada između "Piškornice" d.o.o. i jedinica lokalne samouprave – provođenje,
  3. Tiskanje Županijskog glasnika Koprivničko-križevačke županije,
  4. Informacija o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Koprivnica,
  5. Informacija o osnivanju Centra za pomoć i njegu Koprivničko-križevačke županije Koprivnica,
  6. Razno.