Održana 13. Sjednica Županijske skupštine

U ponedjeljak, 29. travnja održana je 13. po redu sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi skupštine raspravljali o 31 točki dnevnog reda. Predsjednik Skupštine Željko Pintar otvorio je sjednicu, a na početku su članovi Skupštine glasali o dva prijedloga za dopunu dnevnog reda. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju darovanja nekretnina upisanih na kčbr.32, K.O. Hlebine je prihvaćen, dok prijedlog za razmatranje Informacije o prijavljenim projektima na podmjeru 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja” Programa ruralnog razvoja nije prihvaćen.

Kao prva točka dnevnog reda usvojena je Izmjena i dopuna proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu. Župan Darko Koren uvodno je obrazložio kako su ukupni prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu bili planirani u iznosu 465.882.464,75 kuna, a s izmjenama i dopunama Proračuna doći će do povećanja prihoda za  9.711.040,00 kuna, dok će povećanje primitaka iznositi 11.659.509,00 kuna. Ukupno povećanje planiranih prihoda i primitaka iznosi 21.370.549 kuna pa tako novi plan prihoda i primitaka iznosi 487.253.013,75 kuna.

Kako je istaknuo župan, do značajnijih promjena u okviru prihoda poslovanja došlo je u dijelu namjenskih prihoda i prihoda od pomoći kod proračunskih korisnika, dok je u okviru primitaka od financijske imovine i zaduživanja došlo do povećanja u iznosu 11.659.509 kuna. Povećanje se odnosi na dugoročno zaduženje Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek Koprivnica za sufinanciranje EU projekta „Dnevne bolnice“ i projekta energetske obnove za obnovu zgrade Praonice rublja i zgrade Paviljona.

Donesene su i Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica kod Podravske banke d.d. za sufinanciranje projekta „Dnevne bolnice“ i sufinanciranje projekata energetske obnove, kao i Odluka o usvajanju Akcijskog plana Županijske razvojne strategije za razdoblje 2014. – 2020. godina, za 2019. i 2020. godinu, koji je predstavila ravnateljica PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Melita Birčić.

Izvješće o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja iz evidencije nezaposlenih na području Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu predstavila je predstojnica Područnog ureda Križevci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vesna Kuterovac. Iz Izvješća su izdvojeni podaci kako je Koprivničko-križevačka županija druga po redu u Hrvatskoj s najmanjim brojem nezaposlenih osoba s udjelom od 1,4 posto u ukupnom brojnu nezaposlenih te kako je u odnosu na godinu prije zabilježen pad nezaposlenosti od 31,9 posto. Predstojnica Kuterovac istaknula je i kako je porasla zaposlenost za 1,8 posto te je krajem 2018. godine zabilježeno 33.889 zaposlenih.

Sljedeće na dnevnom redu bilo je donošenje Odluke o minimalnom iznosu razreza poreza na nasljedstva i darove Koprivničko-križevačke županije te Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu.

Iz područja zdravstva, članovi Skupštine donijeli su sljedeće: Odluku o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Odluku o osiguranju obavljanja zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Odluku o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine te Plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. do 2024. godina) Koprivničko-križevačke županije.

Na dnevnom redu našlo se i Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2018. godinu i Financijskog izvješća iste ustanove, što je prezentirala ravnateljica Željka Kolar, a članovi Skupštine su jednoglasno podržali, kao i Izvješće o stanju okoliša Koprivničko-križevačke županije.

Odluku o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Grada Đurđevca koju je predložio predsjednik Kluba nezavisnih Željko Lacković članovi Skupštine nisu podržali. Uoči sjednice Skupštine, svoje očitovanje na ovaj prijedlog dali su i župan te ravnateljica Kolar.

Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu predstavila je predsjednica Povjerenstva Verica Rupčić, dok je Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2018. godinu predstavio predsjednik Savjeta Robert Vulić te su jednoglasno usvojena.

Članovi skupštine jednoglasno su usvojili i izvješća o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2018. godinu, i to: Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Ljekarni Koprivnica i Ljekarne Križevci, a sjednici su prisustvovali i svi ravnatelji zdravstvenih ustanova.

Jednoglasno je usvojeno i Izvješće o radu i Godišnji obračuna Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2018. godinu te Informacija o pružanju usluga pomoći u kući starijim osobama u 2018. godini.

Na sjednici je donesena i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja te Program kontrole populacije napuštenih pasa na području Koprivničko-križevačke županije. Ujedno je usvojeno i Izvješće o elementarnim nepogodama u 2018. godini na području Koprivničko-križevačke županije te Plan djelovanja Koprivničko-križevačke županije u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu, a razmatrana je i usvojena Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2018. godini za Koprivničko-križevačku županiju.

Iz područja školstva, usvojena je Informacija o stipendiranju i kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Osnovne škole Koprivnički Bregi o izdavanju odobrenja za brisanjem prava besplatnog korištenja i dozvolu Gradu Koprivnici da pokrene postupak uknjižbe prava vlasništva, Zaključak o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Osnovnoj školi Fran Koncelak Drnje te Zaključak o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Osnovnoj školi Franje Viktora Šignjara Virje.

Kao predzadnja točka dnevnog reda usvojen je Izvještaj o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za veljaču 2019. godine.

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova, a predsjednik Pintar na kraju je uputio zahvalu svima na konstruktivnim raspravama i suradnji te čestitao Praznik rada.

Služba ureda župana