Objavljeni javni pozivi iz područja gospodarstva, komunalne djelatnosti i poljoprivrede

Na osnovu proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. i pripadajućih Programa iz područja gospodarstva, komunalne djelatnosti i poljoprivrede koji se provode u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalnu djelatnost i poljoprivredu, Župan Koprivničko-križevačke županije, gosp. Darko Koren, dana 01. veljače 2019. donio je 18 Javnih poziva namijenjenih korisnicima iz javnog i  privatnog sektora, udrugama i turističkim zajednicama. Korisnici kapitalnih pomoći, potpora male vrijednosti i donacija slobodni su upoznati se sa sadržajem javnih poziva i pripadajućom dokumentacijom na mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije: www.kckzzz.hr.

Napomena: Zahtjevi se zaprimaju isključivo na obrascima iz 2019. godine

JAVNI POZIVI ZA KORISNIKE IZ PODRUČJA JAVNOG SEKTOR

 NAZIV PROGRAMA VRIJEDNOST KORISNICI
K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj županije 2.200.000,00 JLS – POTPOMOGNUTA PODRUČJA – 50% OD UKUPNIH OBVEZA JLS,  ALI NE VIŠE OD 200.000,00 KN
K 100068 Kapitalna pomoć JLS za gospodarenje otpadom 150.000,00 JLS KOJE SU VLASNICI/SUVLASNCI KOMUNALNIH DRUŠTVA REGISTRIRANIH ZA POSLOVNE GOSPODARENJA OTPADOM – 30% TROŠKOVA, ALI NE VIŠE OD 150.000,00 KN  GODIŠNJE
K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodno komunalnih građevina 3.000.000,00 JLS – POTPOMOGNUTA PODRUČJA 50%, OSTALI 20%
A 100158 Sufinanciranje rashoda JLS za dezinsekciju 70.000,00 JLS – UZ RIJEKU DRAVU  – 50% (MAX 10.000,00 KN)
 

       UKUPNO JAVNI SEKTOR      5.420.000,00 KUNA

 


JAVNI  POZIVI ZA KORISNIKE IZ POSLOVNOG SEKTORA

 NAZIV PROGRAMA VRIJEDNOST KORISNICI
T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora 200.000,00 GOSPODARSKE PRAVNE OSOBE I OPG U SUSTAVU PDV;  JLS S VRIJEDNOŠĆU INDEKSA RAZVIJENOSTI  I-IV  SKUPINE:  30% TROŠKOVA (DO 30.000,00 KN)
A 100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi 590.000,00 PODUZETNICI (TVRTKE, OBRTI I ZADRUGE) I POLJOPRIVREDNICI (OPG)
K 100112 Partnerstvo za sve 2 390.000,00 NEZAPOSLENE OSOBE ŽENSKOG SPOLA I MLADI DO 29 GODINA – 30.000,00 KN PO NOVOZAPOSLENOM
T 100010 Poticanje podizanja novih višegodišnjih nasada – potpora male vrijednosti 200.000,00 PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE, UPISANI U UPISNIK OPG  – POTPORA MALE VRIJEDNOSTI DO 40% OD CIJENE SADNICE.

MAKSIMALNI IZNOS POTPORE PO ZAHTJEVU 40.000,00 KN.

T 100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi 200.000,00 PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE, UPISANI U UPISNIK OPG – POTPORA MALE VRIJEDNOSTI DO 25% PO POLICI OSIGURANJA , MAKSIMALNI IZNOS POTPORE JE 15.000,00 KN PO POJEDINAČNOJ POLICI I 20.000,00 ZA SKUPNU POLICU OSIGURANJA.
T 100032 Izrada dokumentacije za legalizaciju izrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi – potpora male vrijednosti 100.000,00 PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE, UPISANI U UPISNIK OPG – POTPORA MALE VRIJEDNOSTI DO 50% TROŠKOVA IZRADE DOKUMENTACIJE, MAKSIMALNI IZNOS POTPORE 10.000,00 KN
T 100040 Potpora male vrijednosti u pčelarstvu 60.000,00 FIZIČKE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE DJELATNOST PROIZVODNJA MEDA, SA SJEDIŠTEM/PREBIVALIŠTEM U KKŽ, UPISANI U EVIDENCIJU PČELARA U HRVATSKOM PČELARSKOM SAVEZU, MAKSIMALNI IZNOS POTPORE 20 KN PO KOŠNICI
T 100043 Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje zemljišta sufinanciranjem komasacije 600.000,00 PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE – POTPORA MALE VRIJEDNOSTI DO 50% TROŠKOVA ZA KUPNJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, ALI NE VIŠE OD 50.000,00 KN PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA
T 100053 Potpora male vrijednosti za dostizanje standarda ekonomske veličine 150.000,00 PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE, EKONOMSKA VELIČINA PREMA FADN KALKULATORU MANJA OD 2000 € – POTPORA MALE VRIJEDNOSTI DO 50%, ALI NE VIŠE OD 50.000,00 KN PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA
T 100054 Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu 220.000,00 PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE, PRIHVATLJIVI TROŠKOVI SU UMJETNO OSJEMENJIVANJE  ZA PODRUČJE I – IV. SKUPINE JLS PREMA INDEKSU RAZVIJENOSTI.  POTPORA MALE VRIJEDNOSTI DO 30% PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA , ALI NE VIŠE OD 10.000,00 KN ZA VETERINARSKE USLUGE, POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U 100% IZNOSU ZA NABAVU UZGOJNO VALJANIH RASPLODNIH NERASTA, ALI NE VIŠE OD 15.000,00 KN PO GRLU ODNONSNO 60.000,00 U UKUPNOM ZBROJU SUBVENCIJE SVIH ZAHTJEVA. POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA OZNAČAVANJE I EVIDENCIJU AUTOHTONIH PASMINA DO 7,00 KN/KLJUN, ALI NE VIŠE OD 7.000,00 U UKUPNOM ZBROJU SVIH ZAHTJEVA
T 100079 Potpora male vrijednosti za poticanje industrijske proizvodnje povrća 200.000,00 PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ DJELATNOSTI PROIZVODNJE POVRĆA NAMIJENJENOG INDUSTRIJSKOJ PRERADI, UPISANI U UPISNIK OPG, SJEDIŠTE/PREBIVALIŠTE KKŽ, POTPORA MALE VRIJEDNOSTI DO 40% IZNOSA PRIHVATELJIVIH TROŠKOVA, ALI NE VIŠE OD 10.000 KN GODIŠNJE
A 100089 Poticanje istraživanja i razvoj poljoprivrede 100.000,00 FIZIČKE, PRAVNE OSOBE I USTANOVE KOJE PROVODE ISTRAŽIVANJA, VIP PROJEKTE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
 

UKUPNO POSLOVNI SEKTOR         3.010.000,00 KUNA

 


 JAVNI  POZIVI ZA UDRUGE IZ PODRUČJA    GOSPODARSTVA,   POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

 NAZIV PROGRAMA VRIJEDNOST KORISNICI
T 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralni razvoj 300.000,00 UDRUGE, ZAJEDNICE UDRUGA, PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE I KLASTERI
                        UKUPNO UDRUGE     300.000,00 KUNA
 


JAVNI  POZIVI ZA TURISTIČKE ZAJEDNICE

 NAZIV PROGRAMA VRIJEDNOST KORISNICI
A 100032 Turističke manifestacije županijskog značaja 120.000,00 TURISTIČKA ZAJEDNICA – ORGANIZATOR MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU
UKUPNO TURISTIČKE ZAJEDNICE   120.000,00 KUNA

 

Obavještavaju se potencijalni korisnici kako sve informacije o Javnim pozivima mogu saznati na službenoj županijskoj web stranici www.arhiva.kckzz.hr – Javni poziv i natječaji ili osobno u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Župan

KLASA: 300-01/19-01/2
URBROJ: 2137/1-04/03-19-01
Koprivnica, 30. siječnja 2019.

ŽUPAN:
Darko Koren. ing. građ.