Glavna ocjena za ekološku mrežu – zahvati Hrvatskih voda

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 79. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 110/07) i članka  30, stavka 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08 i 67/09), povodom zahtjeva Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za vodno područje slivova Drave i Dunava, Vodnogospodarskog odsjeka Varaždin, Međimurska 26b, Varaždin, te nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

 R J E Š E N J E

 za namjeravani zahvat – Izgradnja vodograđevina uređenja obale i zaštite od erozije na rijeci Dravi, rkm 236 kod Legrada, rkm 216,5 kod Komatničke, rkm 215 kod Novačke, i rkm 233,3 kod Libanovca, Koprivničko-križevačka županija  –

potrebno je provesti postupak Glavne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu.

Postupak procjene utjecaja na okoliš nije potreban.

 

O b r a z l o ž e n j e

 Nositelj zahvata, Hrvatske vode, VGO Varaždin, Međimurska 26b, Varaždin, podnio je dana  5. veljače 2010. zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje vodograđevina uređenja obale i zaštite od erozije na rijeci Dravi u Koprivničko-križevačkoj županiji koji objedinjuje četiri zahvata na slijedećim lokacijama – rkm 236 kod Legrada (Općina Legrad), rkm 216,5 kod Komatničke (Općina Gola), rkm 215 kod Novačke (Općina Hlebine i Općina Peteranec) i  rkm 233,3 kod Libanovca (Općina Đelekovec). Upravni odjel je uvidom u zahtjev utvrdio da isti nije potpun te je pozvao nositelja zahvata (KLASA:UP/I.351-03/10-01/1, URBROJ:2137/1-06/08-10-2) da isti upotpuni dokazima sukladno čl. 28. Uredbe, u roku od 30 dana. Nositelj zahvata dostavio je dana 23. ožujka 2010. dopunu zahtjeva. Uz njega je priložena dokumentacija tehničkog opisa zahvata, ortofoto prikazi lokacija izvođenja  radova i grafički prikaz tipskih građevina izrađenih od nositelja zahvata.  U dostavljenoj dokumentaciji zahtjeva planirana su četiri zahvata te je navedeno, u bitnom, kako slijedi:

Na rkm 236 kod Legrada, k.o. Legrad, u Općini Legrad planirano je izvođenje radova na dijelu desne obale  gdje je unatrag nekoliko godina intenzivirana  erozija obale u dužini od oko 60 m. Na eroziju izravan utjecaj ima rukavac između rijeke Mure i Drave u dužini od oko 60 metara. Na tom dijelu korita u blizini je desnoobalni nasip Legrad-Selnica a uzvodno su stare vodne građevine za zaštitu obale koje će, nastavi li se erozija obale, urušiti. Nadalje, izvođenje radova (zaštitne kamene obloge obale) na održavanju korita i lijeve obale rijeke Drave planirano je i  na rkm 216,5 kod Komatničke u k.o. Gola, Općini Gola. Izvođenje radova (zaštitne kamene obloge obale i regulacijske deponije – naslage) na održavanju korita i desne obale rijeke Drave planirano je na rkm 215 kod Novačke (k.o. Hlebine u Općini Hlebine i k.o. Sigetec u Općini Peteranec) – Gabajeva Greda  gdje se nestabilnost korita očituje u premještanju matice rijeke koja izaziva vrlo intenzivnu eroziju desne obale. Ukupna dužina planiranih vodograđevina kojima će se ujedno zaštiti desnoobalni nasip Ledine – Komatnica iznosi nešto više od 900 m. Izvođenje radova (dvije zaštitne kamene obloge obale i pero) na održavanju korita i desne obale rijeke Drave planirano je i na rkm 233,5 kod Libanovca. Radovi se planiraju izvoditi u k.o. Đelekovec u Općini Đelekovec. U posljednjih nekoliko godina intenzivirana je erozija obale blizu vodograđevine (pera) na dva mjesta dužine oko 60 m. Predviđa se izvođenje zaštite obale na dva mjesta u dužini od 60 m, te kosa gradnja (pero) do regulacijske linije u dužini od oko 40 m.

U ranije provedenom postupku Prethodne ocjene Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode utvrdilo je obvezu provođenja Glavne ocjene za zahvate koje treba objediniti u jedinstvenoj studiji Glavne ocjene (KLASA:612-07/08-01/0216,URBROJ:532-08-01-03/1-08-3) budući su zahvati smješteni u području ekološke mreže – HR5000013 šire područje Drave, međunarodno važno područje za ptice HR5000014 Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja), u neposrednoj blizini je područje HR2000403 Ješkovo, te na manje od 1 km udaljenosti područje ekološke mreže HR2000411 Osredek),  kao i u području preventivno zaštićenog Regionalnog parka Mura-Drava. Zbog kumulativnog utjecaja niza navedenih zahvata te indirektnog utjecaja na druga područja ekološke mreže ne mogu sa sigurnošću isključiti mogući negativni utjecaji na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja proglašene Ekološke mreže Republike Hrvatske. Utjecaji su mogući direktnim uništavanjem stanišnih tipova i svojti koje su ciljevi očuvanja navedenih područja ekološke mreže (npr. stanišni tipovi šljunčanih obala i sprudova), ili njihovim uznemiravanjem. Obzirom da se radi o oblaganju obale kamenom, ovim zahvatom se zaustavljaju odnosno usporavaju prirodni geomorfološki procesi formiranja i razgradnje obale te prirodna dinamika korita rijeke u poplavnom prostoru između nasipa. Ministarstvo kulture, na osnovu mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode,  također navodi da je slobodno odvijanje ovih  procesa ključni  uvjet za očuvanje najugroženijih močvarnih i vodenih ekosustava i integritet područja ekološke mreže na rijeci Dravi.  

Planirani zahvati usklađeni su sa dokumentacijom prostornih planova županijske („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ br. 8/05, 9/07 i 4/09) i općinske razine, sukladno mišljenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za prostorno uređenje (KLASA:350-02/10-02/29, URBROJ:531-06-10-2).

 Upravni odjel dostavio je zahtjev na mišljenje:

Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Upravi za gospodarenje vodama, Općinama – Gola, Hlebine, Đelekovec, Legrad, Peteranec, Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu prirode, Hrvatskim šumama, Podružnici u Koprivnici, JU Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije i Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije. Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zajedno sa svim podacima tehničkog opisa planiranih radova i kartogramskih prikaza lokacija zahvata objavljena je na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) od 7. travnja više od 30 dana, na objavnim pločama u Županiji te općina na području kojih se planira zahvat.

U vezi zatraženih mišljenja sukladno članku 29. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i objavljene informacije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije zaprimio je  slijedeća mišljenja koja traže pokretanje postupka procjene utjecaja na okoliš: Općine Đelekovec, Hlebine, Peteranec, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i JU Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije s nedovoljno argumentiranim obrazloženjem većeg obima zahvata koji može imati negativne posljedice na okoliš te zbog njegovog smještaja u području ekološke mreže i preventivno zaštićenog Regionalnog parka. Nadalje, Općine Gola i Legrad, Hrvatske šume, Koprivnica i Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode dostavili su mišljenje da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.  Općine Legrad i Gola izjasnile su se kao inicijatori planiranih zahvata radi lokalnih interesa jer u vrijeme većih vodostaja dolazi do značajnijih erozivnih procesa te smatraju da zahvati nemaju značajnih negativnih utjecaja na okoliš. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava za gospodarenje vodama nije se očitovala.

U vezi informacije objavljene na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije, zaprimljena su mišljenja ekoloških udruga Baobab, Zelene akcije, i Ekološkog društva Koprivnica koje su se izjasnile mišljenjem o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš zbog remećenja prirodne dinamike rijeke, odnosno njenih procesa i biološke raznolikosti, osobito radi posrednog i neposrednog mogućeg utjecaja na obližnji najočuvaniji dravski rukavac (lokacija Komatnica i Novačka) kao i na brojne zaštićene vrste faune i flore na području. U obrazloženju, ujedno, naglašavaju da se radi o preventivno zaštićenom području Regionalnog parka. Dostavljeno mišljenje Drava dokumentacijskog centra odnosi se na potrebu provođenja procjene utjecaja samo u slučaju neprihvaćanja izmjene zahtjeva u jednom njegovom dijelu.

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode očitovala se mišljenjem da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš obzirom da planirani zahvat izgradnje vodograđevina neće imati značajan utjecaj na prirodu u širem smislu ali je, vezano na postupak Prethodne ocjene, isto odlučilo kako se ne može sa sigurnošću izuzeti mogućnost negativnog utjecaja, odnosno kumulativnog efekta niza zahvata na rijeci Dravi na ciljeve zaštite i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvate potrebno cjelovito sagledati u postupku  Glavne ocjene s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti i izradom jedinstvene Studije.

Prema ocjeni nadležnog tijela, zaprimljena mišljenja o potrebi postupka procjene utjecaja na okoliš, a što proizlazi iz tumačenja kojima spomenuta tijela obrazlažu svoje razloge o potrebi provođenja procjene utjecaja na okoliš, odnose se u prvom redu na tumačenje potrebe sagledavanja utjecaja na dijelove ekološke mreže koji bi zahvatima mogli biti ugroženi.  

Na temelju rezultata provedenog postupka i sveg navedenog, Upravni odjel je utvrdio da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, ali je potrebno provesti postupak Glavne ocjene. Svoje mišljenje nadležno tijelo temelji na mišljenju Ministarstva kulture, analizi dokumentacije zahtjeva, uviđajem lokacija zahvata na terenu te uzimajući u obzir kriterije iz Priloga V. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš kao i obrazloženjima konzultiranih tijela prema kojima nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš obzirom na obilježja i namjenu zahvata. Naime, predloženi zahvati  planiraju se na ograničenom području a izvode u svrhu sprječavanja napredovanja erozivnih procesa na kritičnim područjima rijeke Drave gdje su mjestimično, zbog snage djelovanja protočne vodene mase, ugroženi objekti inundacijskog pojasa izgrađeni u svrhu obrane od poplava porječnog područja. Erodirajuća obala se na nekim lokacijama približava na udaljenost od oko 50 metara od obrambenih nasipa. Zahvatom se neće mijenjati okolišne prilike u smislu promjene režima vode kao ni proizvoditi emisije onečišćujućih tvari u zrak, vode i tlo, koje bi trebalo pratiti tijekom izvođenja zahvata ni po završetku radova. Njegovi utjecaji prvenstveno se odnose na utjecaj na  potencijalno ugrožene ciljane vrste i staništa proglašene Ekološke mreže  uključujući i moguće indirektne utjecaje u nizvodnom toku koje nije moguće potpuno isključiti u fazi Prethodne ocjene te je, vodeći računa o interesima lokalne zajednice i javnosti, zahvat potrebno cjelovitije sagledati na način izrade stručne podloge/studije kroz postupak Glavne ocjene zahvata i provedbe javne rasprave/uvida s javnim izlaganjem. Varijante zahvata koje predlaže Drava dokumentacijski centar (rkm 215 kod Novačke – prijedlog premještanja planiranog deponija i sl.) i određena konzultirana tijela, analizirati će se u sklopu Glavne ocjene kao i eventualni širi okolišni utjecaj u posebnom poglavlju Studije.

Postupkom Glavne ocjene analizirati će se mogući izravni, neizravni, privremeni i trajni utjecaji zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, mogući kumulativni utjecaji zahvata s drugim postojećim i planiranim zahvatima, analiza mogućih varijantnih rješenja zahvata, prijedlog mjera ublažavanja štetnih posljedica zahvata, prijedlog mjera praćenja ekološke mreže te drugi aspekti propisani Prilogom IV. Pravilnika, vezano uz obvezni sadržaj Studije glavne ocjene. Studiju mora izraditi ovlaštenik za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode koji je suglasnost stekao pod uvjetima propisa iz područja zaštite okoliša.

Na temelju rezultata provedenog postupka, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša mišljenja je da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš već samo postupak Glavne ocjene s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti. Slijedom iznijetog, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije je na temelju članka 79. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 110/07) i članka 30. stavka 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", broj 64/08), odlučio kao u izreci Rješenja.

Ovo Rješenje objavit će se na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije te objavnim pločama županije i općina gdje se planira zahvat.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije br.20, u roku 15 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, pismeno, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn, po Tar.br.3. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine 8/96 , 131/97 i 68/98, 66/99,145/99,30/00, 116/00, 163/03, 17/04 i 110/04). Upravna pristojba na ovo Rješenje u iznosu od 50,00 kn po Tbr. 2 Zakona o upravnim pristojbama, propisno je naplaćena.

 PROČELNIK: Dražen Kozjak, dipl.ing.građ.