Župan Koren donio Zaključak o sufinanciranju programa udruga umirovljenika u 2019. godini

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i objavljenom natječaju za sufinanciranje udruga umirovljenika u 2019. godini, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2019. godinu po pojedinim programskim djelatnostima udruga.

Sredstva su raspoređena korisnicima kako slijedi OVDJE

Prilikom potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti dodatnu dokumentaciju:

  1. izmijenjeni opisni obrazac prijave i izmijenjeni obrazac proračuna (za prijavitelje za koje je odobreno djelomično sufinanciranje),
  2. obrazac B5 – Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana,
  4. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje (koja je potpisala obrasce za prijavu programa/projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa/projekta ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.

Ukoliko udruge ne dostave traženu dodatnu dokumentaciju odnosno ukoliko se provjerom dokumentacije ustanovi da neki od prijavitelja ne ispunjava tražene uvjete natječaja, njegova prijava neće se razmatrati za postupak ugovaranja.

Potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu za sufinanciranje programa/projekata udruga umirovljenika u 2019. godini bit će organizirano u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica (soba 35, I. kat), 13. studenog 2019. godine (srijeda) u razdoblju od 7:00 – 15:00 sati.

KLASA: 230-01/19-01/121
URBROJ: 2137/1-07/01-19-7
Koprivnica, 8. studenog 2019.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine