Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdravanje dozvole za gospodarenje otpadom – RONI METAL d.o.o., Zagreb

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva RONI METAL d.o.o., Ulica vrba 36, 10000 Zagreb, OIB:080944292 objavljuje

P O Z I V

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 1. od datuma 31. srpnja 2017. godine, trgovačkog društva RONI METAL d.o.o., Zagreb, Ulica vrba 36.

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5/I, Koprivnica.

Informacija o postupku

Trgovačko društvo RONI METAL d.o.o., Zagreb, Ulica vrba 36, podnijelo je zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 81c, na k.č.br. 991, k.o. Kloštar Podravski i uz zahtjev dostavilo Elaborat gospodarenja otpadom za skladištenje neopasnog otpada.

Naznaka mrežne stranice objave Elaborata

Elaborat gospodarenja otpadom objavljen je na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije, (www.arhiva.kckzz.hr/), Javni pozivi i natječaji, Poziv – uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.

Vrijeme i mjesto uvida

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom obaviti će se dana 23. kolovoza (srijeda) 2017. godine. u 9,00 sati na lokaciji gospodarenja otpadom, Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 81c, na k.č.br. 991, k.o. Kloštar Podravski, lokacija trgovačkog društva RONI METAL d.o.o., Zagreb.

Stranke u postupku:

  1. RONI METAL d.o.o., Ulica vrba 36, Zagreb, zastupan po direktoru Tina Bugarinović (zakupnik poslovnog prostora),
  2. Dražen Oškera, Vinka Žganeca 7, 43 000 Bjelovar (zakupodavac)
  3. Općina Kloštar Podravski, Trg kralja Tomislava 2, 48 362 Kloštar Podravski.

Rok i način izjašnjenja:

Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje

na Elaborat gospodarenja otpadom i poštom u pisanom obliku, na obrascu za primjedbe priloženom uz Elaborat na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije, pozivom na gornju klasu, na adresu:

Koprivničko-križevačka županija,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode,
Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5/I, 48 000 Koprivnica.

Ako se pozivu za uvid (poštom ili dolaskom na mjesto uvida) stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati, uvid se može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od dana uvida određenog u ovom pozivu. Stranka je u tom slučaju dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu.

Ako se stranka ne izjasni o Elaboratu u danim rokovima, smatra se da je stranci dana mogućnost uvida, sukladno čl. 92., stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-351-02/17-01/7
URBROJ: 2137/1-05/17-17-3
Koprivnica,  10. kolovoza 2017.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.