Rješenje OPUO postupka za zahvat izgradnje obaloutvrde na desnoj obali rijeke Drave – Brodić, rkm 183, k.o. Ferdinandovac, nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13 i 15/18) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), povodom zahtjeva nositelja zahvata HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26 b, u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

I. Za namjeravani zahvat izgradnje obaloutvrde na desnoj obali rijeke Drave – Brodić, rkm 183, k.o. Ferdinandovac, Koprivničko-križevačka županija, nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za namjeravani zahvat iz točke I. potrebno je provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

 

Cjelovito Rješenje možete pogledati u OVDJE.

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode