Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Hrvatskih voda – Izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Drave – Brodić, rkm 183

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, na temelju odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
za zahvat  Hrvatskih voda – 
Izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Drave – Brodić, rkm 183
 

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja  zahvata na okoliš

su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17, nadalje:Uredba). Naime, za zahvate iz Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, obuhvaćene točkom 2.2. Kanali, nasipi  druge građevine za obranu od poplava i erozije obale, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš se provodi jer nositelj zahvata planira izgraditi obaloutvrdu na desnoj obali rijeke Drave u k.o. Ferdinandovac radi sprječavanja napredovanja erozije prema vodoobrambenom nasipu Brodić-Zgruti koji štiti naselja Podravske Sesvete, Brodić i Ferdinandovac. Erozivnim djelovanjem rijeke Drave na obalu smanjuje se udaljenost između vodoobrambenog nasipa i rijeke i povećava realna opasnost da dođe do klizanja pokosa nasipa i urušavanja istog.

Nositelj zahvata
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26b

Lokacija zahvata
Lokacija zahvata nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji, u Općini Ferdinandovac, u blizini naselja Brodić, Podravske Sesvete i Ferdinandovac, desna obala rijeke Drave na rkm 183, k.o. Ferdinandovac. Planirani zahvat je u području ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000014 Gornji tok Drave i Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000014 Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja) te na zaštićenom području prirode u kategoriji Regionalnog parka Mura-Drava.

Sažeti opis zahvata
Ovim zahvatom spriječilo bi se daljnje napredovanje erozije prema nasipu kako bi se izbjeglo klizanje pokosa nasipa, a time i urušavanje istog. U neposrednoj blizini nalazi se i skela za turističke i gospodarstvene svrhe pa se tim zahvatom štiti i druga imovina veće vrijednosti.

Obaloutvrda se izvodi tako da se najprije izradi nožica od lomljenog kamena (kamena primjerene mase i zahtijevane kvalitete prema Općim tehničkim uvjetima za radove u Vodnom gospodarstvu za regulacijske i zaštitne vodne građevine) s nagibom pokosa 1:1,5. Nožicu je potrebno izvesti sukladno liniji postojeće obale. Slijedeća faza izvedbe obaloutvrde je škarpiranje obale (strojno poravnavanje postojeće obale na projektirani nagib) i izvođenje nasipa (filtra) od šljunka između nožice obaloutvrde i obale te formiranje pokosa u nagibu 1:2 na koji se kao završna faza izvodi obloga debljine 0,5 m od lomljenog kamena. Svi radovi na ugradnji lomljenog kamena izvode se bez veziva kao što su beton i cement. Procijenjene količine kamenog materijala potrebne za izgradnju tehničkog objekta obaloutvrde na predmetnoj lokaciji kreću se od 3000 m3 do 3500 m3.

Radovi na izgradnji obaloutvrde planiraju se izvoditi tijekom jeseni i zime za vrijeme niskih vodostaja. Planirano vrijeme radova iznosi 20 do 25 radnih dana.

Radovi se planiraju izvoditi građevinskim strojevima: hidrauličnim bagerom – 1 komad i kamionima za prijevoz kamenog i šljunčanog materijala. Planiraju se koristiti postojeći servisni putovi za dopremu kamenog i šljunčanog materijala.

Za zahvat nisu planirana varijantna rješenja. Opis mogućih utjecaja zahvata na okoliš tijekom izgradnje i korištenja zahvata, kao i drugi detalji zahvata opisani su i slikovno prikazani u Elaboratu zaštite okoliša (izrađen od ovlaštenika Zelena infrastruktura d.o.o., Zagreb, kolovoz 2018.) objavljenom na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije uz ovu Informaciju pod naslovom „Informacija o OPUO postupku za zahvat Hrvatskih voda –  Izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Drave – Brodić rkm 183“ (https://arhiva.kckzz.hr/category/prostorno-uredenje-i-zastita-okolisa/odsjek-za-zastitu-okolisa-i-prirode/javne-rasprave-okolis-i-priroda/).

 Sažeti opis postupka
Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativni utjecaj planiranog zahvata na područje njihove nadležnosti. Sukladno odredbama članka 27. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13 i 15/18), u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provesti će se i postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLS i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti prikupljenih tijekom informiranja javnosti u trajanju od 30 dana, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode donijeti će rješenje kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku: 

  1. Općina Ferdinandovac, Trg slobode 28, 48 356 Ferdinandovac,
  2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,
  3. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
  4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica.
  5. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju.

Način očitovanja javnosti na informaciju
Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na slijedeću adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ulica A. Nemčića 5., 48000 Koprivnica u roku od 30 dana od dana objave ove Informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka
U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na oglasnim pločama Županije i Općine Ferdinandovac. Osim toga, Informacija i Elaborat zaštite okoliša se objavljuje na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) gdje će biti objavljeno i rješenje ovog upravnog tijela doneseno tijekom predmetnog postupka.

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 351-03/18-01/2
URBROJ: 2137/1-05/03-18-2
Koprivnica, 10. rujna 2018.

Voditeljica postupka:
Ana Kranjčev, prof., univ.spec.oecoing.

Izvor slika: Elaborat zaštite okoliša – Izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Drave – Brodić