Rješenje OPUO postupka – izgradnje poljoprivredno-gospodarske farme za intenzivan uzgoj brojlera kapaciteta 30 000 komada u jednom proizvodnom ciklusu u Općini Kalnik, nositelja zahvata Poljoprivredna proizvodnja Kovačić

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 84.  stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti okoliša) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), povodom zahtjeva nositelja zahvata Poljoprivredna proizvodnja Kovačić, Šopron 42, Sveti Petar Orehovec, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat izgradnje poljoprivredno-gospodarske farme za intenzivan uzgoj brojlera kapaciteta 30 000 komada u jednom proizvodnom ciklusu na k.č.br. 1013/6, 1013/7, 1013/10, 1014/2, 1015/1, 1016/2, 1077, 1080/3, 1080/4, 1080/5, 1080/6 te dijela k.č.br.1079/1 i 1080/2 sve u k.o. Kalnik, nositelja zahvata Poljoprivredna proizvodnja Kovačić, Šopron 42, Sveti Petar Orehovec, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za namjeravani zahvat izgradnje poljoprivredno-gospodarske farme za intenzivan uzgoj brojlera kapaciteta 30 000 komada u jednom proizvodnom ciklusu nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Poljoprivredna proizvodnja Kovačić, Šopron 42, Sveti Petar Orehovec, u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti ovog rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje akta sukladno posebnom zakonu koji uređuje građenje.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

Cjelovito Rješenje možete pogledati OVDJE.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode