Rješenje – modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci – Koprivnica- državna granica

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode povodom zahtjeva nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb, u postupku procjene utjecaja na okoliš, donijelo je Rješenje da je namjeravani zahvat, modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, temeljem Studije o utjecaju na okoliš koju je izradio ovlaštenik Dvokut ECRO d.o.o. Zagreb, prihvatljiv za okoliš i ekološku mrežu uz primjenu mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja ekološke mreže uz program praćenja stanja okoliša i ekološke mreže, kako je navedeno u A i B segmentima Rješenja u privitku.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode