Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – FRIŠ d.o.o., Križevci, lokacija Cubinec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom društvu FRIŠ d.o.o., Koprivnička 43, Križevci

P O Z I V

strankama u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom određenih člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelju zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasniku nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelju drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinici lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva FRIŠ d.o.o., Koprivnička 43, Križevci.

Tijelo nadležno za provedbu postupka
Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštituokoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5/I, Koprivnica.

Informacija o postupku
FRIŠ d.o.o., Koprivnička 43, Križevci podnio je 20. svibnja 2016. ovom Upravnom odjelu zahtjev za izdavanje izmjena i dopuna dozvole za gospodarenje otpadom KLASE: UP/I 351- 02/15-01/2, URBROJ:2137/1-04/12-15-8 izdane 18. veljače 2015. sa novim ključnim brojevima, radi obavljanja djelatnosti sakupljanja i oporabe neopasnog otpada na lokaciji k.č.br. 301/1, k.o. Cubinec u Donjem Cubincu 28/b. Uz zahtjev je priložen izmijenjen i dopunjen Elaborat gospodarenja otpadom izrađen u svibnju 2016. prema članku 90. Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji je predmet uvida ovog poziva.

Naznaka mrežne stranice objave Elaborata
Elaborat gospodarenja otpadom objavljen je na mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije, odnosno na poveznici: http://www.arhiva.kckzz.hr/.

Vrijeme i mjesto na kojem se može izvršiti uvid
Uvid stranaka u Elaborat gospodarenja otpadom obaviti će se dana 13. lipnja 2016. (ponedjeljak) u 9,00 sati u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, uz moguću konzultaciju nositelja izrade Elaborata radi osiguranja potrebnih objašnjenja sadržaja.

Stranke u postupku:
1. FRIŠ d.o.o., Koprivnička 43, Križevci,
2. Grad Križevci, Ul. I. Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci,
3. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., RIJEKA, Jadranski trg 3A,
4. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije, Prilaz Đure Deželića 7, Zagreb.

Rok i način izjašnjenja:
Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom, osim na dan uvida i poštom u pisanom obliku, uvidom u digitalni oblik Elaborata na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije, na obrascu za primjedbe priloženom uz Elaborat s krajnjim rokom do 17. lipnja 2016. godine, pozivom na gornju klasu, na adresu:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5/I, 48 000 Koprivnica.

Ako se pozivu za uvid (poštom ili dolaskom na mjesto uvida) stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati, uvid se može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u ovom pozivu. Stranka je u tom slučaju do 17. lipnja 2016. dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se ne može odazvati pozivu.

Ako se stranka ne izjasni o Elaboratu u danim rokovima, smatra se da je stranci dana mogućnost uvida, sukladno čl. 92., stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-351-02/16-01/3
URBROJ: 2137/1-05/17-16-2
Koprivnica, 6. lipnja 2016.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.