POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 1. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/05. i 12/09.), Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije objavljuje

POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu

I.

Programi javnih potreba u kulturi koji se sufinanciraju sredstvima osiguranim u Proračunu Koprivničko-križevačke županije, obuhvaćaju kulturne djelatnosti, programe i manifestacije od interesa za Koprivničko-križevačku županiju.

II.

Područja djelatnosti na koje se odnosi ovaj poziv su:

 • Likovne umjetnosti
 • Muzejsko-galerijska djelatnost
 • Glazba, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti
 • Dramske umjetnosti i kazališni amaterizam
 • Audiovizualne djelatnosti
 • Knjiga i nakladništvo
 • Knjižnična djelatnost
 • Arhivska djelatnost
 • Nove medijske kulture
 • Zaštita kulturne baštine (arheološki i konzervatorsko-restauratorski radovi, obnova spomenika i sakralnih objekata i sl.)
 • Znanstveni i stručni skupovi iz područja kulture
 • Programi razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma

III.

Projekte iz djelatnosti kulture mogu predlagati: samostalni umjetnici i druge fizičke osobe koje se bave aktivnostima u kulturi, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne osobe i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanje kulturnih dobara i arheološke baštine.

Projekte iz djelatnosti kulture mogu predlagati i udruge pod uvjetom da su upisane u Registar udruga i djeluju najmanje dvije godine u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave ovog Poziva, koje su programski usmjerene na rad u spomenutim područjima što je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruga, koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koje su ispunile programske i financijske obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

IV.

Ovaj poziv ne odnosi se na turističko-kulturne manifestacije koje se sufinanciraju preko Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.

V.

Predlagatelj programa javnih potreba u kulturi može prijaviti u pravilu tri projekta koja će provoditi u 2016. godini.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Popunjene, potpisane i pečatom ovjerene obrasce treba poslati poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u prijemnom uredu) do 1. ožujka 2016. na sljedeću adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

Ne otvarati

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje .

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Poziva.

Nepravodobni, nepotpuni, neobrazloženi, troškovnikom nepotkrijepljeni i nelogični prijedlozi programa, te oni koji nisu u skladu s uvjetima ovoga poziva, neće biti razmatrani.

KULTURNO VIJEĆE
KOPRIVNI
ČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 610-01/16-01/1
URBROJ:2137/1-07/04-16-1
Koprivnica, 29. siječnja 2016.