IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije – Poziv za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena Plana te mišljenja o sadržaju Strateške studije utjecaja Izmjena Plana na okoliš

Temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) pozivamo javno-pravna tijela na dostavu zahtjeva za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Izmjene Plana). Molimo sve naslove koji se nisu očitovali u prethodnom pozivu (od 12. kolovoza 2016. godine) da svoje zahtjeve svakako dostave u roku od 30 dana od zaprimanja poziva, dok tijela koja su se već očitovala, potvrde da li se isti zahtjevi i nadalje uvažavaju ili ih je potrebno dopuniti uz dostavu dopune. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u spomenutom roku, smatrat će se da zahtjeva nema, odnosno, uzet će se u obzir ranije zaprimljeni zahtjevi.

U istom postupku određuje se i sadržaj strateške studije Izmjena Plana na okoliš. Ukoliko javno-pravno tijelo zauzima stajalište da Obvezni sadržaj Strateške studije Izmjena Plana (Prilog I. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, „Narodne novine“, broj 3/2017, nadalje: Uredba) treba dopuniti dodatnim poglavljima, molimo dostavu mišljenja kojom razinom obuhvata podataka je Stratešku studiju potrebno dopuniti (čl. 8. Uredbe). Molimo Vaša očitovanja dostaviti u istom roku od 30 dana od zaprimanja poziva. Upite u vezi postupka strateške procjene Izmjena Plana slati na e-adresu: ana.list@kckzz.hr.

Poziva se zainteresirana javnost te javno-pravna tijela da dostave svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije u pisanom obliku na adresu:

Koprivničko-križevačka županija, Nemčićeva 5, 48 000 Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, s naznakom: „Za SPUO IV. ID Prostornog plana KKŽ“.

.Sukladno članku 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, nadležno tijelo organizira konzultacije koje će se objaviti posebnim pozivom na službenoj mrežnoj stranici Županije i slanjem poziva na adrese navedene u ovoj Informaciji.

Važeći Prostorni plan Koprivničko-križevačke županije dostupan je na: http://www.prostorno-kkz.hr/prostorni-planovi/prostorni-plan-koprivnicko-krizevacke-zupanije.

Do danas su donesene tri izmjene i dopune Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/01, 8/07, 13/12. i 5/14.), te je donesena Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije.

Za sve informacije možete se obratiti ovom Upravnom odjelu, na telefon/e-mail: pročelnik Damir Petričević, mag.ing.aedif., 048-658-129, damir.petricevic@kckzz.hr.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif.