Odgovori na primjedbe s javnog uvida na Studiju o utjecaju na okoliš za zahvat: modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci –Koprivnica – državna granica

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš naslovnog zahvata održana je u razdoblju od 16. listopada do 14. studenog 2014. u gradovima Križevci i Koprivnica. Održana su dva javna izlaganja dana 28. listopada 2014. u Gradu Križevci te u prostorijama Grada Koprivnice. Tijekom javne rasprave u knjigama primjedbi nisu upisane nikakve primjedbe, ali su pristigle pisane primjedbe Grada Križevci, Općine Drnje i Agencije za vodne putove.
Primjedbe su se u bitnom odnosile na potrebu da se postojeća stara trasa željezničke pruge iskoristi kao industrijski kolosijek za potrebe gospodarskih zona Donji Čret i Gornji Čret u Križevcima te potrebu posebne zaštite od buke blizu naselja, sprječavanja onečišćenja slivnih voda u slivu Česma, obraćanja pozornosti na izvođenje donjeg ruba konstrukcije mostova i propusta radi sprječavanja poplava, potrebi određenih tehničkih preinaka projektirane trase pruge i usklađenja prijelaza, izgradnje mosta preko potoka Gliboki, asfaltiranje županijske ceste ŽC2260, korištenje postojeće vage i korištenje i sanacija postojećih pristupnih putova te potrebu osiguranja određene širine stupova željezničkog mosta preko rijeke Drave, a radi omogućavanja plovnog puta na ovom do sada neplovnom području.

Odgovore na dostavljene primjedbe moguće je vidjeti u prilogu.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode