Objavljen Javni poziv za izbor članova i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije   raspisala je Javni poziv za isticanje kandidatura za  članove i zamjenike članova  Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije.

Javnim pozivom pokreće  se postupak izbora za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Savjet) koji je osnovan kao savjetodavno tijelo jedinice  područne (regionalne) samouprave koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na područnoj (regionalnoj) razini.

Savjet čini jedanaest članova i jedanaest zamjenika članova.

Kandidature za  članove i zamjenike članova predlažu udruge koje su sukladno svom statutu      opredijeljene   za      rad     s  mladima i  za mlade,  učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci  političkih  stranaka, sindikalnih ili strukovnih  organizacija u Republici  Hrvatskoj i neformalne  skupine  mladih  (neformalna  skupina    mladih   mora  biti  skupina  od        najmanje  50 mladih).

Za članove i zamjenike članova Savjeta mogu se kandidirati osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Koprivničko-križevačke županije.

Prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta treba sadržavati:

 • ime i prezime kandidata,
 • osobni identifikacijski broj kandidata (OIB),
 • ime roditelja,
 • adresu prebivališta ili boravišta na području Koprivničko-križevačke županije,
 • dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,
 • naznaku da li je kandidat učenik osnovne ili srednje škole, član učeničkog vijeća, student, član studentskog zbora, član udruge, nezaposlena/zaposlena osoba, član pomlatka političke stranke, sindikalne ili strukovne organizacije odnosno član neformalne skupine mladih (ostala populacija mladih),
 • obrazloženje prijedloga iz kojeg se vidi zbog čega bi kandidat trebao biti izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta.

 

Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu koji je objavljen na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije, a može se preuzeti i u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove (Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 53, II/kat).

Uz obrazac prijedloga kandidata, predlagatelj je dužan priložiti:

 1. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature,
 2. uvjerenje o prebivalištu odnosno boravištu kandidata (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju osobne iskaznice,
 3. presliku statuta iz kojeg je vidljivo da je udruga ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade,
 4. presliku statuta iz kojeg je vidljivo da politička stranka ima pomladak ili drugi odgovarajući dokaz,
 5. presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (ne stariju od 6 mjeseci) ili drugi odgovarajući dokaz ukoliko je predlagatelj studentski zbor, pomladak sindikalne ili strukovne organizacije,
 6. potvrdu škole o djelovanju učeničkog vijeća, ukoliko je predlagatelj učeničko vijeće.

Rok za podnošenje prijedloga je osam dana od dana objave Javnog poziva na službenoj internetskoj stranici Županije.

Prijedlozi kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta, s odgovarajućim obrazloženjem, predaju se neposredno u pisarnicu Koprivničko-križevačke županije ili preporučeno poštom na adresu:

Odbor za izbor i imenovanja

 Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

 Ulica Antuna Nemčića 5,

48 000 Koprivnica

s naznakom: „Prijedlog  kandidata za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije – NE OTVARATI“.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem na sljedeće mail adrese marina.horvat@kckzz.hr i jelena.drakulic@kckzz.hr do isteka roka za dostavu kandidatura na Javni poziv.

U privitku se nalazi:

 1. Tekst Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova  Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije
 2. Obrazac kandidature
 3. Izjava o prihvaćanju kandidature

 

Služba ureda župana