Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.) i članka 4. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/14.) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

I.

Javnim pozivom za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javni poziv) pokreće se postupak izbora za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko- križevačke županije (u daljnjem tekstu: Savjet), a koji je osnovan kao savjetodavno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na područnoj (regionalnoj) razini.

II.

Savjet čini jedanaest (11) članova i jedanaest (l l) zamjenika članova.

III.

Kandidature za članove i zamjenike članova predlažu udruge koje su sukladno svom statutu opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (neformalna skupina mladih mora biti skupina od najmanje 50 mladih).

IV.

Za članove i zamjenike članova Savjeta mogu se kandidirati osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Koprivničko-križevačke županije.

V.

Prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta treba sadržavati:

 • ime i prezime kandidata,
 • osobni identifikacijski broj kandidata (OIB),
 • ime roditelja,
 • adresu prebivališta ili boravišta na području Koprivničko-križevačke županije,
 • dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,
 • naznaku da li je kandidat učenik osnovne ili srednje škole, član učeničkog vijeća, student, član studentskog zbora, član udruge, nezaposlena/zaposlena osoba, član pomlatka političke stranke, sindikalne ili strukovne organizacije odnosno član neformalne skupine mladih (ostala populacija mladih),
 • obrazloženje prijedloga iz kojeg se vidi zbog čega bi kandidat trebao biti izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta.

Prijedlog potpisuje ovlaštena osoba predlagatelja, odnosno ukoliko se radi o neformalnoj skupini mladih, prijedlog potpisuje najmanje 50 mladih uz navođenje svojeg osobnog identifikacijskog broja (OIB), dana, mjeseca i godine rođenja.
Ukoliko ovlašteni predlagatelj ima službeni pečat, na prijedlogu uz potpis predlagatelja mora biti otisnut službeni pečat.
Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu koji je objavljen na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije, a može se preuzeti i u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije (Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 53, II/kat).

VI.

Uz obrazac prijedloga kandidata, predlagatelj je dužan priložiti:

 1. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature,
 2. uvjerenje o prebivalištu odnosno boravištu kandidata (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju osobne iskaznice,
 3. presliku statuta iz kojeg je vidljivo da je udruga ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade,
 4. presliku statuta iz kojeg je vidljivo da politička stranka ima pomladak ili drugi odgovarajući dokaz,
 5. presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (ne stariju od 6 mjeseci) ili drugi odgovarajući dokaz ukoliko je predlagatelj studentski zbor, pomladak sindikalne ili strukovne organizacije,
 6. potvrdu škole o djelovanju učeničkog vijeća, ukoliko je predlagatelj učeničko vijeće.

VII.

Javni poziv objavit će se na službenoj internetskoj stranci Koprivničko-križevačke županije kao i u sredstvima javnog priopćavanja s područja Koprivničko-križevačke županije.
Rok za podnošenje prijedloga je osam (8) dana od dana objave Javnog poziva na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

VIII.

Prijedlozi kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta, s odgovarajućim obrazloženjem, predaju se neposredno u pisarnicu Koprivničko-križevačke županije ili preporučeno poštom na adresu:

Odbor za izbor i imenovanja
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
Ulica Antuna Nemčića 5,
48 000 Koprivnica
s naznakom: „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije – NE OTVARATI“.

IX.

Razmatrat će se pravovremene i potpune kandidature koje zadovoljavaju uvjete propisane Javnim pozivom, dok se nepravovremene kao i kandidature podnesene od neovlaštenih predlagatelja neće ni razmatrati.
Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije može u primjerenom roku tražiti naknadno dopunjavanje odnosno ispravljanje kandidature potrebnim podacima ili prilozima u slučaju da prijave imaju manje nedostatke.

X.

Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta iz prethodnog stavka ove točke, kao i popis važećih kandidata, dostavlja se Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije te se objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja s područja Koprivničko-križevačke županije kao i na službenoj internetskoj stranci Koprivničko-križevačke županije.
Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, raspravlja o izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta, tajnim glasovanjem bira iste.

XI.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

XII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem na sljedeće mail adrese marina.horvat@kckzz.hr i jelena.drakulic@kckzz.hr do isteka roka za dostavu kandidatura na Javni poziv.

KLASA: 021-06/20-03/3
URBROJ: 2137/1-02/05-21-10
Koprivnica, 25. veljače 2021.

PREDSJEDNIK
Željko Pintar, v.r.