Obavijest o postupcima ocjene i strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš na lokalnoj razini

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dostavlja jedinicama lokalne samouprave uputu o postupanju tijekom provođenja postupaka ocjene o potrebi strateške procjene (skrać. OSPUO postupci) i postupaka strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš (skrać. SPUO) na lokalnoj razini.

U uputi koju nalazite u privitku pojašnjeno je za koje se strategije, planove i programe, uključujući njihove izmjene i dopune, postupak strateške procjene obvezno provodi sukladno članku 63. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15), koji su koraci u postupku ocjene i strateške procjene te koja su to nadležna tijela za provedbu spomenutih postupaka. Za detaljnije informacije možete se obratiti na kontakt tel. 658-126 u nadležnom upravnom tijelu za zaštitu okoliša i prirode.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode