Obavijest o  JAVNOJ RASPRAVI  o Studiji utjecaja na okoliš izmjena zahvata  građevina za intenzivni uzgoj peradi  SAMITA-KOMERC d.o.o. s povećanjem kapaciteta  za 60 000 kokoši nesilica u proizvodnom ciklusu, Grad Koprivnica

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16., stavka 1.,3., i 4. i članaka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) objavljuje

Obavijest o
JAVNOJ RASPRAVI
o Studiji utjecaja na okoliš izmjena zahvata građevina za intenzivni uzgoj peradi
SAMITA-KOMERC d.o.o. s povećanjem kapaciteta za 60 000 kokoši nesilica u proizvodnom ciklusu, Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija

I.

„Studija utjecaja na okoliš izmjena zahvata građevina za intenzivan uzgoj peradi SAMITA-KOMERC d.o.o. s povećanjem kapaciteta za 60 000 kokoši nesilica u proizvodnom ciklusu, Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija“ (u daljnjem tekstu: Studija) izrađena od ovlaštenika, tvrtke EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina, Kućanska 15, nositelja zahvata tvrtke SAMITA-KOMERC d.o.o. Koprivnica, Grgura Karlovčana 42, temeljem Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA:UP/I 351-03/20-08/01, URBROJ:517-03-1-1-21-19 od 24. svibnja 2021. godine, upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Stručnu podlogu održati će se u periodu od 16. lipnja do 15. srpnja 2021. godine. Javni uvid u Stručnu podlogu može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 sati u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, I. kat. Na javnom uvidu bit će izložena jedna cjelovita i jedan sažetak Studije s dostupnom knjigom primjedbi. Studija će danom početka javne rasprave biti dostupna javnosti i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (www.mingor.gov.hr) i Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

Javno izlaganje o Studiji održati će se dana 23. lipnja (srijeda) 2021. godine s početkom u 11 sati, u prostorijama Grada Koprivnica, Zrinski trg 1, vijećnica. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici nositelja zahvata i izrađivača Studije te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima postavljenim od strane nazočne javnosti i zainteresirane javnosti.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju moguće je upisati tijekom javnog uvida u knjigu primjedbi ili slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, A. Nemčića 5., Koprivnica, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani s adresom, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u tisku „Večernji list“, na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Ministarstva, Županije i Grada, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

Obavijest o javnoj raspravi dostupna je i na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje vodi postupak procjene utjecaja na okoliš, na slijedećoj poveznici:

Upravni odjel za prostor uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode