Natječaj za sufinanciranje programa ustanova u kulturi za 2019. godinu

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.) Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

Natječaj za sufinanciranje programa ustanova u kulturi za 2019. godinu

I.

Program ustanova u kulturi obuhvaća programe ustanova u kulturi koje djeluju sa sjedištem i aktivnostima na području Koprivničko-križevačke županije. Pozivaju se ustanove da prijave svoje projekte koji doprinose kulturnom razvoju, očuvanju kulturnih vrijednosti i dobara Koprivničko-križevačke županije i bogate kulturni prostor i vrijeme građanima Koprivničko- križevačke županije.

II.

Ukupno planirana sredstva po ovom Natječaju iznose 100.000,00 kuna,a koja su unutar proračuna Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini raspoređena u:

  • razdjel 007, glava 704, program 1057 na aktivnost A 100169 i kapitalni projekt K 100041.

Planirana sredstva namijenjena su za okvirno 12 projekata pri čemu pojedinačna vrijednost projekta koji se može ugovoriti iznosi najmanje 1.000,00 kuna, odnosno najviše 20.000,00 kuna koje će se raspoređivati na slijedeća prioritetna područja:

  • Muzejsko – galerijska djelatnost
  • Knjižnična djelatnost
  • Izdavačka i nakladnička djelatnost.

Iznimno kod prioritetnog područja Muzejsko-galerijska djelatnost, prilikom provođenja aktivnosti vezanih uz manje restauratorske zahvate, zaštitu postojećeg fundusa i održavanje kulturnih dobara najveća pojedinačna vrijednost koja se može ugovoriti iznosi 50.000,00 kn.

Županija zadržava pravo promjene financijskog iznosa predviđenog Natječajem.

Svi promotivni materijali (uključujući publikacije, biltene, letke, majice i slično) koji su sufinancirani sredstvima Koprivničko-križevačke županije putem ovog natječaja moraju sadržavati rečenicu:
„Projekt/ program sufinanciran od strane Koprivničko-križevačke županije.“

III.

Prijavu projekta na ovaj Natječaj može podnijeti ustanova u kulturi:

  • koja je upisana u sudske registre u skladu sa zakonom kao ustanova u djelatnosti kulture,
  • koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima,
  • koja je ispunila ugovorne obveze prema Koprivničko-križevačkoj županiji te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora,
  • koja ima sjedište u Koprivničko-križevačkoj županiji.

IV.

Prijavitelj u sklopu ovog Natječaja može prijaviti najviše tri projekta na razdoblje provedbe do 31.12.2019.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Popunjene, potpisane i pečatom ovjerene obrasce treba poslati poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u prijemnom uredu) do 10. svibnja 2019. na sljedeću adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Natječaj za sufinanciranje programa ustanova u kulturi
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica
Ne otvarati

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora kao i postupanje s dokumentacijom detaljno su objašnjeni u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

Nepravodobni, nepotpuni, neobrazloženi, troškovnikom nepotkrijepljeni i nelogični prijedlozi programa, te oni koji nisu u skladu s uvjetima ovoga Natječaja, neće biti razmatrani.

V.

Na mrežnim stranicama Županije biti će javno objavljeni rezultati Natječaja. Sa prijaviteljima kojima će biti odobrena financijska sredstva, Koprivničko-križevačka županija sklopiti će ugovor kojim će se detaljnije propisati prava i obveze potpisnika.

VI.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: kultura@kckzz.hr, i to najkasnije do 26. travnja 2019. godine. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese s kojih su poslani, a odgovori na najčešće postavljana pitanja objavit će se na mrežnoj stranici, i to najkasnije 7 dana prije isteka natječaja.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Koprivničko-križevačka županija ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 610-01/19-01/2
URBROJ: 2137/1-07/08-19-1
Koprivnica, 5. travnja 2019.

ŽUPAN
Darko Koren, ing. građ.