Najava: Uskoro kreće objava javnih poziva Koprivničko-križevačke županije vrijednih 11 milijuna i 350 tisuća kuna za korisnike iz područja gospodarskih djelatnosti i jedinice lokalne samouprave

Proračunom Koprivničko križevačke županije rezervirana su sredstva potpore male vrijednosti za poduzetnike, fizičke i pravne osobe te obiteljska poljoprivredna gospodarstva u ukupnom iznosu od 4.750.000,00 kuna koja će biti dodijeljena korisnicima prema uvjetima iz 15 pojedinačnih javnih poziva.

Javni pozivi, zajedno s obrascem zahtjeva i popisom dokumentacije, bit će objavljivani sukcesivno u razdoblju od 15.veljače do 31. ožujka 2021. godine na internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i putem lokalnih tiskanih medija, a dodatne informacije korisnici mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu.

Proračunom Županije rezervirana su i sredstva kapitalne pomoći za jedinice lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 6.600.000,00 kuna. Javni pozivi, s obrascem zahtjeva i popisom dokumentacije, bit će objavljeni do 15. veljače 2021. na internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i elektronskom poštom dostavljeni svim jedinicama lokalne samouprave.

Javni pozivi za aktivnosti udruga građana, turističkih zajednica i za promidžbene aktivnosti privatnog sektora biti će na raspolaganju korisnicima u razdoblju nakon prestanaka ograničenja uvjetovanih epidemiološkom situacijom u zemlji uslijed COVID -19 pandemije.

Popis javnih poziva za privatni sektor:

1.Potpore male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu

Rezervirana sredstva: 1.200.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi: opremanja i građenja novih i/ili rekonstrukcija vlastitih gospodarskih objekata za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, preradu i/ili čuvanje i/ili pakiranje prerađenih poljoprivrednih proizvoda, strojeva i priključaka.

Prioritet: stočarska, voćarska, vinogradarska, povrtlarska i ratarska proizvodnja

Intenzitet potpore: 50% od ukupno prihvatljivih troškova bez poreza na dodanu vrijednost, a korisnik potpore može ostvariti maksimalni iznos do 50.000,00 kuna

2.Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i arondaciju

Rezervirana sredstva: 370.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi: operativni troškovi uređenja imovinsko pravnih odnosa do stjecanja prava vlasništva u zemljišnim knjigama, kupnja isključivo poljoprivredne površine koje graniče sa površinama u vlasništvu korisnika i operativni troškovi arondacije poljoprivrednog zemljišta.

Prioritet: kupci državnog poljoprivrednog zemljišta, stočari, voćari, vinogradari, te korisnici koji se bave povrtlarskom i ratarskom proizvodnjom.

Intenzitet potpore: 30.000,00 kuna, odnosno 30% od prihvatljivih troškova

3.Potpora male vrijednosti za višegodišnje nasade

Rezervirana sredstva: 200.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi: kupnja novih sadnica i podizanje nasada voćaka, loznih cijepova i jagoda.

Prioritet: voćarska i vinogradarska proizvodnja.

Intenzitet potpore: 40% od cijene sadnice vinove loze, ali ne više od 4,00 kune za vinovu lozu, a minimalna površina za koja se potiče je 0,25 ha. Subvencionira se 40% od cijene sadnice voćnih kultura, ali ne više od 12,00 kn za voćne kulture osim oraha i kesten za koji je maksimalni iznos subvencije 32,00 kn. Minimalna površina koja se potiče je 0,25 ha. Subvencionira se 40% od cijene sadnice jagode, ali ne više od 0,60 kuna za jagode, a minimalno 40.000,00 kuna.

4.Potpora male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi

Rezervirana sredstva: 150.000,00 kuna.

Prihvatljivi trošak: sklopljena polica osiguranja za osiguranje usjeva, višegodišnjih nasada i zaštićenih prostora za poljoprivrednu biljnu proizvodnju.

Prioritet: voćarska, vinogradarska, povrtlarska i ratarska proizvodnja.

Intenzitet potpore: 25% troška plaćene police, ali ne više od 15.000,00 kn za pojedinačne ili 20.000,00 kn za skupne police.

5.Potpora male vrijednosti za povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva

Rezervirana sredstva: 200.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi: troškovi kupnje poljoprivrednog zemljišta, podizanja višegodišnjih nasada, kupnje i izgradnje zaštićenih prostora ili kupnja stoke.

Prioritet: poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina i kojima je djelatnost primarna poljoprivredna proizvodnja, a ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva manja od 3.000 eura.

Intenzitet potpore: 50% prihvatljivih troška, ali ne više od 50.000,00 kn za kupnju poljoprivrednog zemljišta, zaštićenih prostora, stoke i podizanje višegodišnjih nasada.

6.Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje

Rezervirana sredstva. 50.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi: kontrola i certificiranje ekološke proizvodnje.

Prioritet: poljoprivredni proizvođači koji su u Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji.

Intenzitet potpore: 50% prihvatljivih troška, minimalni iznos potpore iznosi 500,00 kuna, a maksimalni iznos potpore je 3.000,00 kuna.

7.Potpora male vrijednosti za legalizaciju poljoprivrednih objekata

Rezervirana sredstva: 30.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi: izrada projektne i geodetske dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Intenzitet potpore: 50% troškova izrade projektne i geodetske dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a maksimalno 10.000,00 kuna.

8.Potpora male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju

Rezervirana sredstva: 50.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi: nabava hrane ili prihrane za osnovno stado ili pčelinje zajednice (šećer i pogače).

Prioritet: poljoprivredni proizvođači koji su u Hrvatskom pčelarskom savezu i moraju imati evidencijski broj pčelara izdan od Hrvatskog pčelarskog saveza Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316.

Intenzitet potpore: 30% od ukupnog iznosa prema priloženim računima, a ne više od 5.000,00 kuna.

9.Potpora male vrijednosti – sufinanciranje kamata za poljoprivrednu proizvodnju

Rezervirana sredstva: 300.000,00 kuna, a ukupni kreditni fond kod poslovne banke iznosi 15.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi: za proljetnu/jesensku sjetvu.

Prioritet: poljoprivredni proizvođači koji su bave ratarskom, stočarskom i povrtlarskom proizvodnjom.

Intenzitet potpore: fiksno 2% godišnje od ugovorene kamatne stope kod poslovne banke s kojom je Županija zaključila Ugovor.

10.Potpora male vrijednosti za industrijsku proizvodnju povrća:

Rezervirana sredstva: 150.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi: analiza tla, sjemenskog ili sadnog materijala, zaštitnih sredstava i jednogodišnje opreme.

Prioritet: poljoprivredni proizvođači povrća za industrijsku proizvodnju.

Intenzitet potpore: 40% prihvatljivih troška, a ne više od 10.000,00 kuna.

11.Tekući projekt T 100093 Potpora male vrijednosti za gospodarstvo po direktivi 1407 (poduzetnici do 50 zaposlenih) koji u obavljanju svoje djelatnosti imaju zastoj uzrokovan pandemijom COVID-19 (pad prometa), ali su zadržali isti nivo zaposlenosti

Rezervirana sredstva: 300.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi: investicije nakon 01.01.2021.

Intenzitet potpore: sufinancira se 50% ulaganja u kupnju/adaptaciju poslovnih prostora i kupnju opreme, maksimalno 50.000,00 kn po korisniku.

12.Tekući projekt T 100096 Obrtna sredstva za mikro i male poduzetnike (do 50 zaposlenih)

Rezervirana sredstva: 600.000,00 kuna.

Sufinancira se kamatna stopa sa 2% od ukupne kamatne stope kod poslovne banke s kojom je Županija zaključila Ugovor, maksimalni iznos kredita: 300.000,00 kuna.

Namjena kredita: financiranje tekućeg poslovanja (nabava sirovine, repromaterijal, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja) te podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza.

Ukupni kreditni fond kod poslovnih banaka iznosi 30.000.000,00 kuna.

13.Tekući projekt T 100004 poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora

Rezervirana sredstva: 250.000,00 kuna

Sufinancira se 30% troškova izrade glavnih i/ili izvedbenih projekata do ishođenja građevinske dozvole, maksimalno do 30.000,00 kuna.

Ukoliko je podnositelj jedinica lokalne samouprave maksimalni iznos je definiran vrijednošću indeksa razvijenosti.

14.Aktivnost A 100199 Potpora za samozapošljavanje „START UP“ za sve (nezaposlene i zaposlene)

Rezervirana sredstva: 300.000,00 kuna.

Namijenjeno: za nezaposlene i zaposlene – za pokretanje poslovanja i samozapošljavanja u vlastitoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Iznos potpore: maksimalno do 30.000,00 kuna.

15.T 100090 Subvencija kamata – HBOR – JAVNI POZIV poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po programima “Poduzetništvo mladih, žena i početnika” i „Investicije privatnog sektora“

Natječaj je otvoren od 5. svibnja 2020. godine, objavljen je na internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije.

Rezervirana sredstva: 600.000,00 kuna.

Subvencionira se kamatna stopa sa 2%, a natječaj je otvoren do utroška sredstava.

 

POPIS JAVNIH POZIVA ZA JAVNI SEKTOR

1.Javni poziv za kapitalni projekt K 100013, Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2021. godini

Rezervirano: 3.000.000,00 kuna.

2.Javni poziv za kapitalni projekt K 100001, Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2021. godini

Rezervirano: 3.110.000,00 kuna.

3.Javni poziv za kapitalni projekt K 100068, Kapitalna pomoć JLS za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini

Rezervirano: 410.000,00 kuna.

4.Javni poziv za sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju u 2021. godini

Rezervirano: 80.000,00 kuna.

 

Služba ureda župana