Najava javnih poziva Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini za korisnike iz područja gospodarskih djelatnosti

Proračunom Koprivničko križevačke županije rezervirana su sredstva potpore male vrijednosti za poduzetnike, fizičke i pravne osobe te obiteljska poljoprivredna gospodarstva u ukupnom iznosu od 4.750.000,00 kn koje će biti dodijeljena korisnicima prema uvjetima iz 15 pojedinačnih javnih poziva.

Javni pozivi, sa obrascem zahtjeva i popisom dokumentacijom, biti će objavljivani sukcesivno u razdoblju od 15.veljače do 31. ožujka 2021. godine na web stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) o čemu će se obavijestiti korisnici i putem lokalnih novina: Podravski list.

Javni pozivi za aktivnosti udruga građana, turističkih zajednica i za promidžbene aktivnosti privatnog sektora biti će na raspolaganju korisnicima u razdoblju nakon prestanaka ograničenja uvjetovanih epidemiološkom situacijom u zemlji uslijed Covid -19 pandemije.

Popis javnih poziva za privatni sektor:

1. Potpore male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu

 • Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu rezervirana su u iznosu od 1.200.000,00 kuna.
 • Prihvatljivi troškovi opremanja i građenja novih i/ili rekonstrukcija vlastitih gospodarskih objekata za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, preradu i/ili čuvanje i/ili pakiranje prerađenih poljoprivrednih proizvoda, strojeva i priključaka.
 • Red prioriteta korisnika je sljedećim redoslijedom: stočarska, voćarska, vinogradarska, povrtlarska i ratarska proizvodnja
 • Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013. i Uredbom 2019/316. te iznosi 50% od ukupno prihvatljivih troškova bez poreza na dodanu vrijednost, a korisnik potpore može ostvariti maksimalni iznos do 50.000,00 kuna Prioritetni korisnici; stočari, voćari, vinogradari, povrtlari, ratari i ostali.

2. Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i arondaciju:

 • Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i arondaciju rezervirana su u iznosu od 370.000,00 kuna.
 • Prihvatljivi troškovi Operativni troškovi uređenja imovinsko pravnih odnosa do stjecanja prava vlasništva u zemljišnim knjigama, kupnja isključivo poljoprivredne površine koje graniče sa površinama u vlasništvu korisnika i operativni troškovi arondacije poljoprivrednog zemljišta.
 • Red prioriteta korisnika je sljedećim redoslijedom: kupci državnog poljoprivrednog zemljišta, stočari, voćari, vinogradari, te korisnici koji se bave povrtlarskom i ratarskom proizvodnjom.
 • Intenzitet potpore male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316. te iznosi 30.000,00 kuna odnosno 30% od prihvatljivih troškova

3. Potpora male vrijednosti za višegodišnje nasade:

 • Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za višegodišnje nasade rezervirana su u iznosu od 200.000,00 kuna.
 • Prihvatljivi troškovi su kupnja novih sadnica i podizanje nasada voćaka, loznih cijepova i jagoda,
 • Red prioriteta korisnika je sljedećim redoslijedom: voćarska i vinogradarska proizvodnja
 • Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te iznosi 40% od cijene sadnice vinove loze, ali ne više od 4,00 kune za vinovu lozu, a minimalna površina za koja se potiče je 0,25 ha. Subvencionira se 40% od cijene sadnice voćnih kultura, ali ne više od 12,00 kn za voćne kulture osim oraha i kesten za koji je maksimalni iznos subvencije 32,00 kn. Minimalna površina koja se potiče je 0,25 ha. Subvencionira se 40% od cijene sadnice jagode, ali ne više od 0,60 kuna za jagode, a minimalno 40.000,00 kuna.

4. Potpora male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi:

 • Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi rezervirana su u iznosu od 150.000,00 kuna.
 • Prihvatljivi trošak je sklopljena polica osiguranja za osiguranje usjeva, višegodišnjih nasada i zaštićenih prostora za poljoprivrednu biljnu proizvodnju,
 • Red prioriteta korisnika je sljedećim redoslijedom: voćarska, vinogradarska, povrtlarska i ratarska proizvodnja
 • Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te je 25% troška plaćene police, ali ne više od 15.000,00 kn za pojedinačne ili 20.000,00 kn za skupne police

5. Potpora male vrijednosti za povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva:

 • Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva rezervirana su u iznosu od 200.000,00 kuna.
 • Prihvatljivi troškovi za dodjelu potpore male vrijednosti su troškovi kupnje poljoprivrednog zemljišta, podizanja višegodišnjih nasada, kupnje i izgradnje zaštićenih prostora ili kupnja stoke,
 • Prioriteta imaju poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina i kojima je djelatnost primarna poljoprivredna proizvodnja, a ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva manja od 3.000 Eura.
 • Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te je 50% prihvatljivih troška, ali ne više od 50.000,00 kn za kupnju poljoprivrednog zemljišta, zaštićenih prostora, stoke i podizanje višegodišnjih nasada.

6. Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje

 • Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje rezervirana su u iznosu od 50.000,00 kuna.
 • Prihvatljivi su troškovi kontrole i certificiranja ekološke proizvodnje,
 • Prioritet imaju poljoprivredni proizvođači koji su u Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji,
 • Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te je 50% prihvatljivih troška, minimalni iznos potpore iznosi 500,00 kuna, a maksimalni iznos potpore iznosi 3.000,00 kuna

7. Potpora male vrijednosti za legalizaciju poljoprivrednih objekata:

 • Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za legalizaciju poljoprivrednih objekata rezervirana su u iznosu od 30.000,00 kuna.
 • Prihvatljivi su troškovi izrade projektne i geodetske dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te je 50% troškova izrade projektne i geodetske dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a maksimalno 10.000,00 kuna

8. Potpora male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju:

 • Financijska sredstva za troškove kamate po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju iznose 50.000,00 kuna,
 • Prihvatljivi su troškovi za nabavu hrane ili prihrane za osnovno stado ili pčelinje zajednice (šećer i pogače),
 • Prioritet imaju poljoprivredni proizvođači koji su u Hrvatskom pčelarskom savezu i moraju imati evidencijski broj pčelara izdan od Hrvatskog pčelarskog saveza Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316.,
 • Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te je intenziteta od 30% od ukupnog iznosa prema priloženim računima, a ne više od 5.000,00 kuna.

9. Potpora male vrijednosti – sufinanciranje kamata za poljoprivrednu proizvodnju:

 • Financijska sredstva za troškove kamate po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti rezervirana su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ukupni kreditni fond kod poslovne banke iznosi 15.000.000,00 kuna.
 • Prihvatljivi su troškovi za proljetnu/jesensku sjetvu,
 • Prioritet imaju poljoprivredni proizvođači koji su bave ratarskom, stočarsko i povrtlarskom proizvodnjom,
 • Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te iznosi fiksno 2% godišnje od ugovorene kamatne stope kod poslovne banke s kojom je Županija zaključila Ugovor.

10. Potpora male vrijednosti za industrijsku proizvodnju povrća:

 • Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti industrijsku proizvodnju povrća rezervirana su u iznosu od 150.000,00 kuna.
 • Prihvatljivi su troškovi analize tla, sjemenskog ili sadnog materijala, zaštitnih sredstava i jednogodišnje opreme,
 • Prioritet imaju poljoprivredni proizvođači povrća za industrijsku proizvodnju,
 • Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te je 40% prihvatljivih troška, a ne više od 10.000,00 kuna

11. Tekući projekt T 100093 Potpora male vrijednosti za gospodarstvo po direktivi 1407 (poduzetnici do 50 zaposlenih) koji u obavljanju svoje djelatnosti imaju zastoj uzrokovan pandemijom COVID-19 (pad prometa), ali su zadržali isti nivo zaposlenosti

 • sufinancira se 50% ulaganja u kupnju/adaptaciju poslovnih prostora i kupnju opreme, max 50.000,00 kn po korisniku,
 • prihvatljive su investicije nakon 01.01.2021.,
 • u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2021. rezervirano 300.000,00 kuna,

12. Tekući projekt T 100096 Obrtna sredstva za mikro i male poduzetnike (do 50 zaposlenih)

 • sufinancira se kamatna stopa sa 2% od ukupne kamatne stope kod poslovne banke s kojom je Županija zaključila Ugovor
 • maksimalni iznos kredita: 300.000,00 kuna,
 • namjena kredita: financiranje tekućeg poslovanja (nabava sirovine, repromaterijal, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja) te podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza,
 • ukupni kreditni fond kod poslovnih banaka iznosi 30.000.000,00 kuna
 • za subvenciju kamata u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2021. rezervirano 600.000,00 kn,

13. Tekući projekt T 100004 poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora

 • sufinancira se 30% troškova izrade glavnih i/ili izvedbenih projekata do ishođenja građevinske dozvole, max 30.000,00 kuna,
 • ukoliko je podnositelj JLS maksimalni iznos je definiran vrijednošću indeksa razvijenosti,
 • u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2021. rezervirano 250.000,00 kuna,

14. Aktivnost A 100199 Potpora za samozapošljavanje „START UP“ za sve (nezaposlene i zaposlene)

 • za nezaposlene i zaposlene – za pokretanje poslovanja i samozapošljavanja u vlastitoj pravnoj ili fizičkoj osobi
 • iznos potpore max 30.000,00 kn,
 • u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2021. rezervirano 300.000,00 kn

15. T 100090 Subvencija kamata – HBOR – JAVNI POZIV poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po programima “Poduzetništvo mladih, žena i početnika” i „Investicije privatnog sektora“

 • natječaj je otvoren od 5. svibnja 2020. godine, objavljen je na internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i dostupan je na linku https://arhiva.kckzz.hr/javni-poziv-poslovnim-subjektima-privatnog-sektora-za-koristenje-subvencioniranih-kredita-po-programima-poduzetnistvo-mladih-zena-i-pocetnika-i-investicije-privatnog-sektora-2020/
 • u Proračunu Koprivničko-križevačke županije rezervirana su sredstva za subvenciju kamata u iznosu 600.000,00 kuna
 • subvencionira se kamatna stopa sa 2%
 • natječaj je otvoren do utroška sredstava

Popis javnih poziva za javni sektor

Proračunom Koprivničko-križevačke županije rezervirana su sredstva kapitalne pomoći za jedinice lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 6.600.000,00 kuna.

Javni pozivi, sa obrascem zahtjeva i propisanom dokumentacijom, biti će objavljeni do 15. veljače 2021. na web stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i elektronskom poštom dostavljeni svim jedinicama lokalne samouprave.

Popis javnih poziva za javni sektor:

1. Javni poziv za kapitalni projekt K 100013, Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2021. godini, rezervirano 3.000.000,00 kuna.

2. Javni poziv za kapitalni projekt K 100001, Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2021. godini, rezervirano 3.110.000,00 kuna.

3. Javni poziv za kapitalni projekt K 100068, Kapitalna pomoć JLS za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini, rezervirano 410.000,00 kuna.

4. Javni poziv za sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju u 2021. godini, rezervirano 80.000,00 kuna.

KLASA: 300-01/21-01/1
URBROJ: 2137/1-04/09-21-1
Koprivnica, 28. siječnja 2021.

Župan:
Darko Koren, ing.građ.