Javni poziv za Tekući projekt: T – 100012 poticanje ekološke proizvodnje

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14), Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/16-14-11 od 26. studeni 2014), Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT: T – 100012
POTICANJE EKOLOŠKE PROIZVODNJE

I.
Korisnici subvencije za ekološku proizvodnju

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji.
Za provođenje tekućeg projekta T 100012 na podskupini 352 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 50.000,00 kuna.

II.
Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

  1. Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju se baviti ekološkom proizvodnjom i moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije;
  2. Subvencionirati će se troškovi stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom, te provedenog propisanog postupka ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji za dobivanje potvrdnice (certifikata) u iznosu 100%. Za korisnike u sustavu PDV-a isti nije prihvatljiv trošak;
  3. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji;
  4. Zahtjev za subvencioniranje ekološke proizvodnje podnosi se jednom godišnje.

III.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Kopija računa ovlaštene nadzorne stanice za obavljeni stručni nadzor u 2015. godini;Kopija računa s za dobivanje potvrdnice (certifikata) za ocjenjivanje sukladnosti u ekološkoj proizvodnji za nadzor obavljen u 2015. godini;
  2. Dokaz o plaćanju;
  3. Kopija žiro računa /IBAN;
  4. Kopija rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji;
  5. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.

IV.
Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 18. prosinca 2015. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje ekološke proizvodnje i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom «T-100012»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.
Način plaćanja

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju ekološke proizvodnje.
Korisnik subvencije dužan je dostaviti dokaz o plaćanju računa dobavljaču, a ukoliko korisnik subvencije nije platio dobavljaču po ispostavljenom računu u dijelu iznosa računa ili cijeli iznos, do iznosa odobrene subvencije po Zaključku, Koprivničko – križevačka županija iznos dodijeljene subvencije plaća direktno dobavljaču. Isto se radi namjenskog korištenja sredstava provodi cesijom, u korist izdavatelja računa.

VI.
Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu podravine i prigorja, a sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 i na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/15-01/46
URBROJ:2137/1-03/19-14-1
Koprivnica, 23.01. 2015. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.