Javni poziv za tekući projek T – 100032 Subvencija poljoprivrednicima – izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. godini

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16. i 21/16), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16.) i Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA:400-06/16-01/31, URBROJ:2137/1-04/10-16-14 od 14. prosinca 2016.), Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
T – 100032 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA
– IZRADA DOKUMENTACIJE ZA LEGALIZACIJU IZGRAĐENIH
GOSPODARSKIH OBJEKATA U POLJOPRIVREDI

I.

Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Tekućim projektnom: T – 100032 Subvencija poljoprivrednicima- izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. godini, dostave svoje zahtjeve. Zahtjev mogu podnijeti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih proizvođača s prebivalištem odnosno sjedištem u Koprivničko-križevačkoj županiji, a udovoljavaju ostalim uvjetima Javnog natječaja. Za provođenje tekućeg projekta T 100032 na kontu 352 u 2017. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 100.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Fizičke i pravne osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko-križevačke županije,
 2. Subvencionirati će se 50% troškova izrade projektne i geodetske dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a maksimalno 10.000,00 kuna. Ukoliko gradovi i općine dodjeljuju istu subvenciju onda korisnik ne može ostvariti subvenciju za već subvencionirani dio.
 3. Potrebno je priložiti račun ovlaštenog projektanta i geodete, te Rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije,
 4. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 5. Zahtjev za subvencioniranje podnosi se jednom godišnje, a subvencionirati će se zahtjevi kojih je sastavni dio Rješenje o izvedenom stanju bez obzira na godinu izdavanja istog,
 6. Koprivničko-križevačka županija sa svrhom kontrole namjenskog korištenja subvencije za izradu dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi zadržava pravo vršiti kontrolu izvidom na terenu o čemu će biti sastavljen zapisnik.
 7. Za korisnike u sustavu PDV-a isti nije prihvatljiv trošak.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Obrazac zahtjeva „T-100032“,
 2. Kopija računa ovlaštenog projektanta i geodete,
 3. Kopija rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 4. Kopija Rješenja o izvedenom stanju,
 5. Kopija IBAN-a(žiro-računa) podnositelja zahtjeva,
 6. Izjava o potpori male vrijednosti (de minimis potpora),
 7. Izjava zainteresirane stranke da nije koristio subvenciju od Jedinice lokalne samouprave za izradu dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 01. prosinca 2017. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i
poljoprivredu
A.Nemčića 5
48000 Koprivnica
s naznakom „T-100032“

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Način plaćanja

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvrši isplatu podnositeljima zahtjeva za subvencioniranje ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti.

VI.

Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr), a sve ostale informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica ili na telefon 048/658-135 i na e-mail zdenka.maric@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 320-01/17-01/03
URBROJ: 2137/1-04/12-17-1
Koprivnica, 24. ožujka 2017. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.