Javna rasprava u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izrade obaloutvrde na rijeci Dravi kod naselja Brodić na desnoj obali u rkm 183, Općina Ferdinandovac, nositelj zahvata Hrvatske vode, Zagreb

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem odredbi članka 29. stavka 2. i članka 28a, stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), daje slijedeću

OBAVIJEST

o provođenju javne rasprave
u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
izrade obaloutvrde na rijeci Dravi kod naselja Brodić
na desnoj obali u rkm 183, Općina Ferdinandovac

I.

„Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izrade obaloutvrde na rijeci Dravi kod naselja Brodić na desnoj obali u rkm 183,“ (u daljnjem tekstu: Studija) , a koju je za nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica Grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb izradila tvrtka Vitaprojekt d.o.o., Zagreb u rujnu 2020., upućuje se na javnu raspravu.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Stručnu podlogu održati će se u periodu od 6. listopada do 6. studenoga 2020. godine. Javni uvid u Stručnu podlogu može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 sati u prostorijama Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28, Ferdinandovac. Na javnom uvidu bit će izložena cjelovita Studija s dostupnom knjigom primjedbi. Studija će danom početka javne rasprave biti dostupna javnosti i na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i Općine Ferdinandovac (www.ferdinandovac.hr).

III.

Javno izlaganje o Studiji održati će se dana 14. listopada (srijeda) 2020. godine s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28, Ferdinandovac. Na javnom izlaganju biti će nazočni zastupnik nositelja zahvata i predstavnik izrađivača Studije te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima postavljenim od strane nazočne javnosti i zainteresirane javnosti.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju moguće je upisati tijekom javnog uvida u knjigu primjedbi ili slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, A. Nemčića 5., Koprivnica, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani s adresom, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u tisku „Večernji list“, na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Županije i Općine Ferdinandovac, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

VI.

O ishodu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informirat će javnost i zainteresiranu javnost objavom Rješenja na mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 612-07/20-01/1
URBROJ: 2137/1-05/03-20-16
Koprivnica, 21. rujna 2020.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif.