Izmjene i dopune javnog poziva za Aktivnosti A 100027 – poticanje stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti

Obavijest korisnicima poticaja

Potrošena su sva sredstva te se zahtjevi više neće zaprimati.

Koprivnica, 22.12.2015.

Odsjek za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo

____________________________________________________________

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13, 14/13, 9/15 i 11/15 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14, 4/15, 9/15 i 12/15), članka 3. i 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14, 2/15 i 9/15), Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/16-14-11 od 26. studeni 2014.), Izmjene i dopune Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/10-15-9 od 05. svibnja. 2015.), II Izmjene i dopune Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/19-15-19, od 29. rujna. 2015.) i III Izmjene i dopune Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/19-15-25, od 26. studenog 2015., Župan Koprivničko – križevačke županije objavljuje

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA
ZA AKTIVNOSTI A 100027 –
POTICANJE STJECANJA ZNANJA I VJEŠTINA U
POLJOPRIVREDNOJ DJELATNOSTI

I.

U članku I. opći dio stavka 2. mijenja se i glasi: „Za provođenje aktivnosti A-100027 na kontu 352 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 337.500,00 kuna.„

II.

U članku IV. Mijenja se i glasi ”Zahtjev se podnosi do 30. prosinca 2015. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje obrazovanja u specijaliziranim zanimanjima u poljoprivredi i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti,
poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica
s naznakom „A 100027“

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

III.

Izmjena i dopuna Javnog poziva za Aktivnost A 100027 Poticanje stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti, objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

KLASA:320-07/14-01/42
URBROJ:2137/1-03/16-15-4
Koprivnica, 03. 12.2015.

ŽUPAN:
Darko Koren ing. građ., v.r.