Javni poziv A-100027 – Poticanje stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti

Obavijest korisnicima poticaja

Potrošena su sva sredstva te se zahtjevi više neće zaprimati.

Koprivnica, 22.12.2015.

Odsjek za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo

______________________________________________________

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14 i 4/15), članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14 i 2/15), Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/16-14-11 od 26. studenog 2014) i Izmjene i dopune Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/10-15-9, Koprivnica, 05. svibnja 2015.), Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
A-100027 – POTICANJE STJECANJA ZNANJA I VJEŠTINA U
POLJOPRIVREDNOJ DJELATNOSTI

I.

Pozivaju se zainteresirani poljoprivredni proizvođači, OPG, obrtnici, zadruge i trgovačka društva u djelatnosti poljoprivrede da u skladu s aktivnosti: A-100027 – Poticanje stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti na području Koprivničko–križevačke županije u 2015. godini podnesu zahtjev za subvencijom edukacije.
Za provođenje aktivnosti A-100027 na kontu 352 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 327.500,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Zahtjev mogu podnositi: fizičke osobe koje su poljoprivredni proizvođači ili članovi/zaposlenici OPG-a ili poljoprivrednim udrugama, obrtnici, zadruge, trgovačka društva u djelatnosti poljoprivrede za stečena znanja i vještine prema uvjerenjima, certifikatima, iskaznicama i sličnim dokumentima koje izdaje certificirana obrazovna ustanova, za stečene certifikate za ispitivanje tehničke ispravnosti uređaja za poljoprivrednu proizvodnju ukoliko je isto propisano Pravilnikom, te za analize ovlaštenih laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka i stočne hrane. Podnositelji zahtjeva za edukaciju, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije. Poljoprivredni proizvođači moraju biti upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj ili član.
 2. Zainteresirani korisnik podnosi zahtjev sa aktom o stjecanju znanja i vještina, uz zahtjev podnosi račun o izvršenoj uplati edukacije, ispitivanja tehničke ispravnosti uređaja za poljoprivrednu proizvodnju, stručnog osposobljavanja i završenog seminara sa uvjerenjem, certifikatom, iskaznicom ili drugim dokumentom kojim dokazuje da je uspješno završio osposobljavanje, ispitivanje tehničke ispravnosti uređaja za poljoprivredu u certificiranim ustanovama, te će se nakon sakupljene dokumentacije donijeti zaključak o subvenciji i isplata korisniku na račun.
 3. Korisnici subvencije za ispitivanje stočne hrane i kvalitete mlijeka uz zahtjev dostavljaju analizu kvalitete sa računima, te će se nakon sakupljene dokumentacije donijeti zaključak o subvenciji i izvršiti će se isplata korisniku na račun.
 4. Subvencionirat će se troškovi edukacije, stručnog osposobljavanja, ispitivanja tehničke ispravnosti uređaja za poljoprivrednu proizvodnju i seminara u iznosu od 30% od računa, ne više od 500,00 kn po osobi za troškove obrazovanja, stručnog osposobljavanja, ispitivanja tehničke ispravnosti uređaja za poljoprivrednu proizvodnju i seminara. Korisnici koji su u sustavu PDV, isti nije prihvatljiv trošak.
 5. Subvencionirat će se 50% iznosa računa za analizu mlijeka i stočne hrane u cilju poboljšanja kvalitete. Korisnici koji su u sustavu PDV, isti nije prihvatljiv trošak.
 6. Prihvatljivi su troškovi stjecanja znanja i vještina u 2014. godini.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju:

 1. Obrazac zahtjeva “A 100027,
 2. Kopija rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za polaznike – fizičke osobe ili rješenje trgovačkog suda za pravne osobe,
 3. Kopija računa za edukaciju ili račun za ispitivanje tehničke ispravnosti uređaja za poljoprivredu ili ispitivanje mlijeka ili stočne hrane,
 4. Kopija Ugovora s certificiranom obrazovnom ustanovom, ukoliko je isti zaključila pravna osoba za svoje zaposlenike,
 5. Certifikat, iskaznica, uvjerenje odnosno drugi odgovarajući dokument o stečenom znanju ili ispitivanja tehničke ispravnosti uređaja za poljoprivredu u certificiranim ustanovama,
 6. Kopija kartice tekućeg/žiro-računa s IBAN-om,
 7. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 18. prosinca 2015. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje obrazovanja u specijaliziranim zanimanjima u poljoprivredi i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom „A 100027“

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za poticanje edukacije, stručnog osposobljavanja i završenog seminara sa uvjerenjem.

VI.

Javni poziv biti će objavljen na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu Podravine i Prigorja, a sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, telefon: 048/658-135 i e-mail zdenka.maric@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/15-01/42
URBROJ: 2137/1-03/16-15-02
Koprivnica, 19. svibnja 2015. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.