Informacija o započinjanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine

Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13.,  153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 5. stavka 1 točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“  broj 64/08.) objavljuje

 I N F O R M A C I J U
o započinjanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije utjecaja na okoliš
Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine

Nadležno tijelo za postupak provedbe

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Nemčićeva 5, Koprivnica

Cijelu informaciju možete pročitati na linku: https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2021/03/Informacija-o-zapo%C4%8Dinjaju-postupka-SPUO-PRKK%C5%BD.pdf