Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš “Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021. – 2027. godine”

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 5. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), te članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18., 3/18.-pročišćeni tekst, 4/20. i 25/20. ) župan Koprivničko-križevačke županije donosi

O D L U K U

o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
„Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027. godine“

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja „Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027. godine“ na okoliš (u daljnjem tekstu: Plan razvoja). Nadležno tijelo za provođenje strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) iz stavka 1. ove Odluke je Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije koji je ujedno i nadležno tijelo za izradu nacrta prijedloga i donošenje Plana razvoja. Postupak će se provoditi u suradnji i koordinaciji s Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije – PORA-om.

Cijelu odluku možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu