Informacija o zahtjevu za provođenje Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izrade obaloutvrde na rijeci Dravi kod naselja Otočka na lijevoj obali u rkm 216,5, Općina Gola