Informacija o zahtjevu za provođenje Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu vađenja šljunka iz korita rijeke Drave – lokacija Đuretina, Općina Podravske Sesvete

Koprivničko-križevačka županija, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode prema naputku Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode te sukladno Pravilniku o prihvatljivosti plana, programa i zahvata na ekološku mrežu (Narodne novine br. 118/09), obavješćuje javnost i zainteresiranu javnost o  podnesenom zahtjevu Hrvatskih voda, VO Osijek, za provođenjem postupka Glavne ocjene za planirani zahvat vađenja šljunka iz korita rijeke Drave na lokaciji Đuretina, od rkm 176+400 do rkm 176+870 na kčbr. 5275 u k.o. Podravske Sesvete. Svrha zahvata, kako je navedeno u nacrtu Studije Glavne ocjene, je osiguranje protočnosti velikih voda rijeke Drave i smanjenja erozije vodnih građevina i obalnog pojasa. Ista će nakon tridesetodnevnog informiranja o navedenom zahtjevu biti predstavljena javnosti kroz javnu raspravu/uvid, također u periodu od 30 dana. Obavijest o javnom uvidu biti će objavljena na ovim stranicama najmanje 8 dana prije početka rasprave sa popratnom dokumentacijom i svim detaljima načina dostave primjedbi, mjesta i vremena uvida te održavanja javnog izlaganja.

Planirani zahvat će imati direktan utjecaj na prirodu, obzirom da se radi o uklanjanju velikog dravskog šljunčanog spruda te da je zahvat na prostoru/blizini triju područja ekološke mreže –„HR1000014 – Gornji tok Drave“, „HR5000013 – Šire područje Drave“ i „HR2000408 – Jelkuš“. Jedna od glavnih smjernica zaštite predmetnog područja ekološke mreže i preventivno zaštićenog Regionalnog parka Mura-Drava je očuvanje raznolikosti staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci i dr.) i povoljne dinamike voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljivanje rukavaca i dr.).

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu – vađenje šljunka iz korita rijeke Drave na lokaciji Đuretina od rkm 176 + 400 do rkm 176 + 870