Informacija o zahtjevu za procjenu utjecaja na okoliš zahvata RCGO SZ Hrvatske – Piškornica, Koprivnički Ivanec

Međužupanijska komunalna tvrtka Piškornica d.o.o. podnijela je početkom travnja zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš (PUO)
zahvata izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, Piškornica (skraćeno:RCGO Piškornica) na području
Općine Koprivnički Ivanec. RCGO Piškornica je centar za gospodarenje otpadom koji obuhvaća četiri županije – Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Međimursku i Varaždinsku.
Čini ga sustav građevina i uređaja za obradu i zbrinjavanje komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada a predviđen je prostorno-planskim dokumentima i planovima gospodarenja otpadom nacionalne, županijske i općinske razine. Nadležno tijelo za provođenje postupka PUO je
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

U sklopu RCGO Piškornica u ovoj fazi planirane su aktivnosti navedene u pdf-u Informacije.
Vezano uz postupak procjene utjecaja na okoliš nadalje slijedi provođenje javne rasprave za zahvat s uvidom javnosti u Studiju utjecaja zahvata na okoliš i javnim izlaganjem.
Postupak koordinira Pododsjek za zaštitu okoliša kao pravnu pomoć nadležnom Ministarstvu.

Očekuje se da će javna rasprava započeti u razdoblju od približno mjesec dana o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena. 

Ana List, dipl.biol.
Voditeljica Pododsjeka za zaštitu okoliša,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA