INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Hrvatskih voda – Izgradnja vodne građevine na rijeci Muri kod naselja Donja Dubrava na desnoj obali u rkm 4,9 – 5,0