Informacija o provedbi strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju članka 160. Zakona o zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.) i članaka 3. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08) daje slijedeću

I N F O R M A C I J U

o provedbi strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije
utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Informaciju možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode