Građevinska dozvola – KOMUNALIJE d.o.o. – građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000038
URBROJ: 2137/1-05/107-18-0013
Đurđevac, 22.08.2018.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650 na temelju članka 99. stavka 1.  Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650:

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena

Cijelu građevinsku dozvolu možete vidjeti OVDJE.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif., v.r.