Građevinska dozvola – investitoru KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000023
URBROJ: 2137/1-05/108-17-0016
Đurđevac, 31.08.2017.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650 zastupan po Inženjerskom projektnom zavodu d.d. Zagreb, Prilaz  baruna Filipovića 21 na temelju članka 99. stavka 1.  Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650 zastupan po Inženjerskom projektnom zavodu d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21:

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA BUDROVAC I ČEPELOVAC, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1965/1, 1962, 1963, 1593, 1591/1, 1981 k.o. Budrovac (Budrovac, unutar naselja), k.č.br. 1332/1, 1332/3, 1332/4, 1332/7, 1332/8, 1332/9, 1333/1, 2493/1, 2493/2, 2532/1, 2517, 2525, 1429/2, 2544/64, 1303/2 ( dio čest.grunt.br. 1303), 2518/2, 789/2, 1303/1 (dio čest.grunt.br. 1303), 1395/4, 475/20 k.o. Čepelovac (Čepelovac, unutar naselja), k.č.br. 7437/2, 7220/4, 1134, 1125/7, 7436, 2348, 7222, 1125/1, 2352 k.o. Đurđevac II (Đurđevac, izvan naselja), k.č.br. 3405/1 (grunt.br. 7220/1, 7444/5) k.o. Đurđevac I (Đurđevac, Vinogradska ulica),

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake ZOP: V2-7378/GP-02, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Dalibor Vacek, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1488

Cijeli dokument građevinske dozvole možete vidjeti OVDJE.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif.