Građevinska dozvola – investitoru BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/17-01/32
URBROJ: 2137/1-05/206-17-05
Križevci, 24. 05. 2017.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor BIOPLINSKA  ELEKTRANA  OREHOVEC, trgovačko društvo za proizvodnju električne energije iz bioplina, d.o.o., Sveti  Petar Orehovec 135,  OIB 75434757177, po opunomoćeniku  Društvo Prostor EKO , d.o.o. ,43 000 Bjelovar,  Ul. Borisa Papandopula 16 , OIB: 12260386725 – Mladen Carek, mag. ing. aedif. na temelju članka 99. stavka 1.  Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU  DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru BIOPLINSKA  ELEKTRANA OREHOVEC , trgovačko društvo za proizvodnju električne energije i bioplina d.o.o. , 48267 Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 135, OIB 75434757177, zastupanog po opunomoćeniku  Društvo Prostor EKO d.o.o., 43 000 Bjelovar,  Borisa Papandopula 16 , OIB: 12260386725 – Mladen Carek, mag. ing. aedif.

  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežno poslovne djelatnosti , obrada sirovine za  bioplinsko postrojenje,
  • građevina 2. skupine,

na  građevnoj čestici k.č.br. 4044 , k.o. Sveti Petar Orehovec , u naselju Sveti Petar  Orehovec (kbr. 97a).

Cijelu građevinsku dozvolu možete vidjeti ovdje.