Županijski savjet za europske integracije

Novi saziv imenovan je od strane Župana Koprivničko-križevačke županije 21. listopada 2009. godine na mandatno razdoblje župana, u sastavu:

–          Ivan Pal, zamjenik župana, predsjednik,

–          Ivica Đopar, kao predstavnik Županije, stručni savjetnik župana za europske integracije,

–          Vladimir Šadek, kao predstavnik Županije, pročelnik Službe ureda župana,

–          Zdravko Mihevc, direktor Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije,

–          Melita Birčić, ravnateljica “PORE”-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja,

–          Božo Barač, tajnik Obrtničke Komore Koprivničko-križevačke županije,

–          Renata Lohajner, kao predstavnica HGK – Županijske komore Koprivnica, članovi i Vesna Pribeg, tajnica Savjeta.

U okviru svog djelokruga, sukladno politici europskih integracija Republike Hrvatske te aktivnostima državnih tijela tome usmjerenih, Savjet promiče prekograničnu i euro-regionalnu suradnju, a posebno ima slijedeće ciljeve i zadaće:

1. kao savjetodavno tijelo župana razmatra pitanja iz djelokruga područne (regionalne) samouprave koja su vezana za proces europskih integracija,

2. promiče pripremu, razmatra i vrednuje te daje mišljenje o programima i projektima koji bi se mogli kandidirati za sufinanciranje iz programa pomoći EU,

3. radi na povezivanju Županije s europskim regijama, sudjeluje u provedbi programa kojima se uređuje suradnja povezujućih regija, te sudjeluje u provedbi programa prekogranične suradnje u okviru programa Europske unije,

4. u suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija vrši informiranje javnosti o procesu pridruživanja Europskoj uniji te o svim pravnim, gospodarskim i drugim implikacijama europskih integracija na razini Županije putem obrazovnih i srodnih aktivnosti u okvirima odgojno-obrazovnih ustanova, nevladinih i drugih organizacija, putem Euro-info točaka, sredstava javnog priopćavanja i na druge načine s ciljem popularizacije i promicanja ove suradnje,

5. razmatra stanje osposobljenosti nositelja euro-regionalne suradnje za upravljanje procesima europskih integracija na razini Županije, organizira sustav permanentnog osposobljavanja stručnjaka i dužnosnika o pitanjima vezanim uz europske integracije i funkcioniranje mehanizama tih integracija,

6. potiče i usklađuje razvitak informacijskog sustava o prekograničnoj i euro-regionalnoj suradnji čiji su nositelji, odnosno sudionici organizacije i tijela s područja Županije,

7. obavlja i druge poslove iz područja prekogranične i euro-regionalne suradnje od značaja za unapređenje procesa europskih integracija Republike Hrvatske na županijskoj razini, koji propisima ili drugim aktima nisu povjereni drugim tijelima.