Župan Koren donio Zaključak o sufinanciranju programa udruga u 2019. godini

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i objavljenim natječajima za sufinanciranje udruga Domovinskog rata, programa/projekata udruga s područja odgoja, obrazovanja i ostalih aktivnosti, programa/projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom te udruga umirovljenika u 2019. godini, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2019. godinu po pojedinim programskim djelatnostima udruga.

Sredstva su raspoređena korisnicima kako slijedi OVDJE.

Prije potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti dodatnu dokumentaciju:

  1. izmijenjeni opisni obrazac prijave i izmijenjeni obrazac proračuna (za prijavitelje za koje je odobreno djelomično sufinanciranje),
  2. obrazac B5 – Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana,
  4. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje (koja je potpisala obrasce za prijavu programa/projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa/projekta ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.

Rok za dostavu dodatne dokumentacije je 10 dana od dana slanja zahtjeva za dodatnom dokumentacijom.

Ukoliko udruge ne dostave traženu dodatnu dokumentaciju odnosno ukoliko se provjerom dokumentacije ustanovi da neki od prijavitelja ne ispunjava tražene uvjete natječaja, njegova prijava neće se razmatrati za postupak ugovaranja.

Potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu za sufinanciranje programa/projekata udruga građana u 2019. godini bit će organizirano u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica (soba 28, I. kat) 16. srpnja 2019. godine (utorak) prema sljedećem rasporedu:

I. u 8:30 sati – udruge proizišle iz Domovinskog rata, udruge s područja odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti

II. u 10:00 sati – udruge iz područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom, udruge umirovljenika

Molimo Vas da se pridržavate objavljenog rasporeda, a u slučaju eventualne spriječenosti obavijestite nas putem telefona 048/658-220 ili putem elektroničke pošte: barbara.domovic@kckzz.hr.

KLASA: 230-01/19-01/121
URBROJ: 2137/1-07/01-19-5
Koprivnica, 28. lipnja 2019.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine