Zamjenik župana Pal o modelu rane intervencije u Koprivničko- križevačkoj županiji

U radu okruglog stola pod nazivom „Rana intervencija u županijskim socijalnim planovima i njihovoj provedbi“ koji je održan u Hotelu „Park“ u Čakovcu, a u okviru 4. Hrvatskog simpozija o ranoj intervenciji u djetinjstvu sudjelovao je i zamjenik župana Ivan Pal i pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno – socijalne djelatnosti Željka Koluder Vlahinja.
Na Okruglom stolu sudjelovali su i predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije te ustanova iz sustava zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi i udruga koje se u svom radu bave ranom intervencijom.
U cilju osiguravanja jednakih mogućnosti pristupa resursima u sustavu rane intervencije za svako dijete i njegovu obitelj, zamjenik župana Ivan Pal upoznao je prisutne sa modelom rane intervencije u Koprivničko-križevačkoj županiji. Osvrnuo se i na ulogu države i važnost institucionalnog pružanja usluge rane intervencije čime bi se osigurao njen kontinuitet i ujednačenost u provedbi. „Dosadašnja praksa pružanja usluge rane intervencije kroz projekte udruga nije se pokazala dovoljno pouzdanom i učinkovitom“ rekao je zamjenik Pal i zaključio kako su udruge poželjni partneri u provođenju rane intervencije, ali rana intervencija ne može i ne smije biti odgovornost civilnog društva .
U okviru teme sudionici su razgovarali i prenosili svoja iskustava o ranoj intervenciji, ali i iznosili viđenja rane intervencije kao i uloge lokalne zajednice i civilnog društva u njenom razvoju i unapređenju.
Sudionici skupa podržali su stav o važnosti uloge države u razvoju sustava rane intervencije te nužnost međusektorske suradnje.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.

Foto izvor: http://www.cakoveconline.com