Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke Županije za 2017. godinu

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst),  članka 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16.) i članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15) Župan Koprivničko-križevačke županije 25. svibnja 2017. donio je

Z A K L J U Č A K
o rasporedu sredstava Proračuna
Koprivničko-križevačke Županije za 2017. godinu

I.

Raspoređuju se sredstva Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu Razdjel 002 Služba ureda župana Glava 00203 Međunarodna suradnja – A100076 EU članstva i projekti SAA u iznosu od 52.750,00 kuna (slovima: pedesetdvijetisućesedamstotinapedeset kuna) i to kako slijedi:

1. Udruga vinogradara i vinara „Bilikum“Križevci „Zlatna vina Alpe Jadran 2017.“ 19.500,00
2. Klaster pčelara „Podravina“ „Pčelarstvo u regiji Alpe Adria“ 8.500,00
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Virje „Ispod oraha“ 5.000,00
4. LAG „Podravina“ Projekt „AAA LEADER – tradicija i kultura na ruralnom području“ 13.500,00
5. Folklorni ansambl Koprivnica „U bakinom krilu„ 6.250,00

II.

Udruge iz točke I. ovog Zaključka u roku 30 dana od dana  donošenja ovog Zaključka potpisat će ugovor o financiranju programa/projekata za koje su im odobrena sredstva.

 ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:230-01/17-01/1
URBROJ:2137/1-01/12-17-15
Koprivnica, 25. svibanj 2017.

 Ž U P A N
Darko Koren, ing.građ.,v.r.