Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke Županije za 2017. godinu iz područja Međunarodne suradnje

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst),  članka 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16.) i članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15) Župan Koprivničko-križevačke županije 05. svibnja 2017. donio je

Z A K L J U Č A K
o rasporedu sredstava Proračuna
Koprivničko-križevačke Županije za 2017. godinu

I.

Raspoređuju se sredstva Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu Razdjel 002 Služba ureda župana Glava 00203 Međunarodna suradnja – A100076 EU članstva i projekti SAA u iznosu od 56.250,00 kuna (slovima: pedesetšesttisućadvijestotinepedeset kuna) i to kako slijedi:

1. Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ „Novi izazovi za djecu s teškoćama u razvoju“

 

10.750,00
2. Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice „Ples na moj način“

 

7.500,00
3. Umjetnička organizacija Artikulacije „2. Alpe Jadran Festival mladih pisaca“

 

16.000,00
4. Udruga hlebinskih slikara i kipara naive „Međunarodna likovna kolonija Alpe Adria srce naive“

 

15.000,00
5. Zajednica kulturno umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije Međunarodni festival folklora “Iz bakine škrinje” 7.000,00

II.

Udruge iz točke I. ovog Zaključka u roku 30 dana od dana donošenja ovog Zaključka potpisat će ugovor o financiranju programa/projekata za koje su im odobrena sredstva.

Ž U P A N
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:230-01/17-01/1
URBROJ:2137/1-01/12-17-11
Koprivnica, 05. svibanj 2017.

Ž U P A N
Darko Koren, ing.građ.,v.r.