Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke Županije za 2016. godinu – Međunarodna suradnja – A100076 EU članstva i projekti SAA

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15) i 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15) Župan Koprivničko-križevačke županije 01. lipnja 2016. donio je

ZAKLJUČAK
o rasporedu sredstava Proračuna
Koprivničko-križevačke Županije za 2016. godinu

I.

Raspoređuju se sredstva Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu Razdjel 002 Služba ureda župana Glava 00203 Međunarodna suradnja – A100076 EU članstva i projekti SAA u iznosu od 53.500,00 kuna (slovima: pedesettritisućepetstotinakuna) i to kako slijedi:

1. Klaster vinara Đurđevac „Zlatna vina Alpe Adria 2016“ 21.500.00
2. Udruga Rock Live „Alpe Adria festival mladih pisaca“ 20.000,00
3. LAG Podravina „AAA LEADER-Ruralni razvoj-potrebe i prilike“ 12.000,00

II.

Udruge iz točke I. ovog Zaključka u roku 30 dana od dana donošenja ovog Zaključka potpisat će ugovor o financiranju programa/projekata za koje su im odobrena sredstva.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:230-01/16-01/1
URBROJ:2137/1-01/12-16-13
Koprivnica, 01. lipnja 2016.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.