Zaključak o dodjeli studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2018./2019. akademskoj godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18. – pročišćeni tekst) i članka 9. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16. i 15/18.), Župan Koprivničko-križevačke županije dana 3. prosinca 2018. donosi

Z A K L J U Č A K
o dodjeli studentskih stipendija studentima
s područja Koprivničko-križevačke županije u 2018./2019. akademskoj godini

 I.

Koprivničko-križevačka županija dodjeljuje 35 (slovima: tridesetpet) stipendija za najuspješnije studente s područja Koprivničko-križevačke županije za 2018./2019. akademsku godinu.

II.

Stipendije se dodjeljuju slijedećim studentima na Listi reda prvenstva:

Redni broj Prezime Ime Mjesto Ukupno
1. Potkonjak Anamarija Đurđevac 290
2. Stipić Marjana Rasinja 290
3. Pjetri Karlo Koprivnica 290
4. Levak Tajana Đelekovec 280
5. Vrhoci Ivan Koprivnički Ivanec 280
6. Pjetri Ana Koprivnica 270
7. Sokač Katarina Orehovec 260
8. Gašparić Josipa Koprivnica 250
9. Jaki Gabriela Križevci 250
10. Bradarić-Šlujo Branimir Križevci 240
11. Herceg Simona Koprivnica 230
12. Kamber Ana Virje 230
13. Zrinjski Matea Križevci 200
14. Vukalović Benjamin Križevci 200
15. Pavliček Luka Križevci 190
16. Gostović Paula Koprivnica 180
17. Bertić Magdalena Križevci 180
18. Kovač Mirna Koprivnica 180
19. Sabolek Karla Koprivnica 180
20. Knežević Sara Koprivnica 180
21. Hrastić Marta Novigrad Podravski 170
22. Vrbančić Dorotea Križevci 170
23. Habijanec Helena Križevci 170
24. Međurečan Antonio Koprivnica 170
25. Palčić Doroteja Đelekovec 170
26. Knežević Tara Koprivnica 170
27. Islam David Đurđevac 170
28. Jakopović Mihaela Križevci 170
29. Cestar Andrija Virje 160
30. Višak-Pavlović Ivona Sveti Petar Orehovec 160
31. Štefan Martin Virje 160
32. Barešić Maja Sokolovac 150
33. Kokša Klara Koprivnica 150
34. Harambaša Bruno Koprivnica 150
35. Štefan Franjo Virje 150

III.

Ukoliko student iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja ugovora o stipendiranju ili u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od utvrđenog roka za njegovo potpisivanje ne potpiše ugovor o stipendiranju, ugovor se sklapa sa sljedećim kandidatom na Listi reda prvenstva, uvijek zaključno do onog broja koliko se stipendija isplaćuje sukladno odluci iz članka 4. stavka 2. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16. i 15/18.).

IV.

Zadužuje se Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine za provođenje ovog Zaključka.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 604-02/18-01/76
URBROJ: 2137/1-07/08-18-5
Koprivnica, 3. prosinca 2018.

Ž U P A N
Darko Koren, ing. građ.