Zaključak o dodjeli studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2017./2018. akademskoj godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15.– pročišćeni tekst) i članka 9. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16.), Župan Koprivničko-križevačke županije dana 16. studenog 2017. donosi

Z A K L J U Č A K
o dodjeli studentskih stipendija studentima
s područja Koprivničko-križevačke županije u 2017./2018. akademskoj godini

I.

Koprivničko-križevačka županija dodjeljuje 20 (slovima: dvadeset) stipendija za najuspješnije studente s područja Koprivničko-križevačke županije za 2017./2018. akademsku godinu.

II.

Stipendije se dodjeljuju slijedećim studentima na Listi reda prvenstva:

Redni broj Prezime Ime Mjesto Ukupan broj bodova
1. Marušić Anja Đurđevac Direktna stipendija
2. Salaj Stipe Koprivnica 300
3. Haramina Krunoslav Križevci 290
4. Herceg Simona Koprivnica 290
5. Siladi Karlo Orehovec 280
6. Ruganec Davor Križevci 280
7. Vrhoci Ivan Koprivnički Ivanec 270
8. Pleše Denis Koprivnica 260
9. Sokač Katarina Orehovec 240
10. Jaki Gabriela Križevci 240
11. Begović Ivan Đurđevac 240
12. Bardić Marija Koprivnica 240
13. Jagodić Ines Križevci 230
14. Tomić Karlo Orehovec 225
15. Pjetri Karlo Koprivnica 210
16. Stipić Marjana Rasinja 200
17. Potkonjak Anamarija Đurđevac 190
18. Levak Tajana Đelekovec 180
19. Pjetri Ana Koprivnica 180
20. Jaušić Matej Novigrad Podravski 170

 

III.

Ukoliko student iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja ugovora o stipendiranju ili u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od utvrđenog roka za njegovo potpisivanje ne potpiše ugovor o stipendiranju, ugovor se sklapa sa sljedećim kandidatom na Listi reda prvenstva, uvijek zaključno do onog broja koliko se stipendija isplaćuje sukladno odluci iz članka 4. stavka 2. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16.).

IV.

Zadužuje se Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine za provođenje ovog Zaključka.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 604-02/17-01/29
URBROJ: 2137/1-07/08-17-7
Koprivnica, 16. studenog 2017.

Ž U P A N
Darko Koren, ing. građ., v.r.