Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za projekte/programime udruga iz djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2017. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15), članka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16. i 21/16), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16.), Programa: 1016 Ruralni razvoj ( KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ:2137/1-04/10-16-14 od 14. prosinca 2016.) i Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (KLASA: 230-01/15-01/32, URBROJ:2137/1-06/04-15-1 od 26. studenog 2015.) Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

Z A K L J U Č A K
O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
ZA PROJEKTE/PROGRAMIME
UDRUGA IZ
DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA U 2017. GODINI

Na temelju provedenog Javnog natječaja i Prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata udruga za prioritetna područja iz nadležnosti upravnog tijela za gospodarstvo dodjeljuju se donacije za programe/projekte udruga u iznosu od 400.000,00 kuna za potrebe 30 udruga koje imaju sjedište na području Koprivničko-križevačke županije.

Isplata donacije će se izvršiti na teret Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. g., Razdjela 005 – Upravni odjel za gospodarstvo komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Glave 00504 Poljoprivreda i turizam, Tekućeg projekta T 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnost gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja, u podskupini 381 – tekuće donacije u novcu.

Raspored donacija za udruge prema odobrenim programima/projektima prikazan je u tablici ocjenjivanja i intenziteta donacija s odobrenim iznosom koja je prilog ove odluke.

OBRAZLOŽENJE

  1. Udruge iz područja djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja Koprivničko-križevačke županija podnijele su zahtjeva za donacijom zaključno sa 27. ožujkom 2017. godine u skladu s Javnim natječajem za Tekući projekt 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja (KLASA:320-01/17-01/5, URBROJ:2137-04/10-17-1),
  2. Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja kojima se financiraju programi i projekti udruga za prioritetna područja iz nadležnosti upravnog tijela za gospodarstvo sastalo se dana 19. travnja 2017. u 7:30 sati pregledalo 46 pristiglih prijava i izradilo popisnu listu udruga s dostavljenom dokumentacijom prema Javnom natječaju,
  3. Povjerenstvo za ocjenjivanje programa i projekata udruga za prioritetna područja iz nadležnosti upravnog tijela za gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije sastalo se dana 26. travnja 2017. godine s početkom u 12:00 sati, izvršilo ocjenjivanje pristiglih projekata/programa i izradilo prijedlog povjerenstva za ocjenjivanje programa/projekata udruga za prioritetna područja iz nadležnosti upravnog tijela za gospodarstvo s ocjenama i intenzitetom donacija prema dostavljenim programima udruga za djelatnost gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja koje imaju sjedište na području Koprivničko-križevačke županije. Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo 46 programa/projekata, te je predložilo smanjenje sredstava za stručne edukacije u skladu s ocjenama programa. Prijedlog povjerenstva nalazi se u prilogu zaključka.
  4. Koprivničko-križevačka županija i udruge koje su zadovoljile uvjete Javnog natječaja sklapaju Ugovor o dodjeli financijskih sredstava programu/projektu udruga iz djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2017. godinu s pravima i obavezama za svaku pojedinu udrugu.
  5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 320-01/17-01/2
URBROJ: 2137/1-04/10-17-4
Koprivnica,  08. svibnja 2017.

Ž U P A N:
Darko Koren, ing. građ., v.r.