Zaklada HRVATSKA ZA DJECU raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija

ZAKLADA „HRVATSKA ZA DJECU“

Zagreb, Park Stara Trešnjevka 4

Temeljem Odluke Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ od 21. listopada 2009. godine, Zaklada „Hrvatska za djecu“ raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu studentskih stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“

u akademskoj godini 2009./2010.

I.

Zaklada „Hrvatska za djecu raspisuje javni natječaj za dodjelu 1000 stipendija redovitim studentima/cama javnih visokih učilišta u akademskoj godini 2009./2010. (u daljnjem tekstu: javni natječaj).

Mjesečni iznos studentske stipendije iznosi 1.000,00 kuna.

 

II.

Pravo na sudjelovanje u javnom natječaju imaju studenti/ce koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

          da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u trajanju od 3 godine do dana podnošenja prijave na javni natječaj.

          da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva svih članova/ica obitelji i djeteta iz te obitelji ne prelazi iznos od 60% proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu (dalje: proračunska osnovica) i da prosječni mjesečni prihod po članu/ici zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini, prije podnošenja zahtjeva ili prijave na javni natječaj ne prelazi iznos od 48% proračunske osnovice.

          da nisu korisnici neke druge stipendije ili novčane potpore u svrhu školovanja.

Proračunska osnovica za 2009. godinu iznosi 3.326,00 kuna.

 

III.

Pravo na stipendiju može ostvariti student/ica koji/a udovoljava slijedećim posebnim uvjetima:

          da je redoviti/a student/ica ili student/ica koji/a polazi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni odnosno specijalistički diplomski stručni studij u skladu s posebnim propisima, te redovito i uredno ispunjava svoje obveze sukladno posebnim propisima,

          da svladava upisani studij bez ponavljanja godine i izmjene programa studija ili promjene preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili stručnog odnosno specijalističkog diplomskog stručnog studija, odnosno da ima ostvaren odgovarajući broj ECTS bodova, u pravilu 55 ECTS bodova za svaku akademsku godinu, osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. stavku 1. točki 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

          da nema status apsolventa/ice prema posebnim propisima o preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili stručnom odnosno specijalističkom diplomskom stručnom studiju,

           ako je student/ica prve godine studija, da je završio/la posljednji razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom 4,50,

          da mu/joj je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,60 odnosno da mu/joj je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,60 i da je stekao/la najmanje 55 ECTS bodova za svaku akademsku godinu.

IV.

Pravo na stipendiju imaju kandidati/kinje koji temeljem bodovanja po kriterijima za dodjelu stipendija ostvare potrebni broj bodova.

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

– prosječan opći uspjeh u dosadašnjem školovanju,

– socijalni status,

– mjesto prebivališta,

– osvojene nagrade na državnim natjecanjima iz znanja.

Dodatni kriterij za dodjelu stipendija je utvrđen status težeg invaliditeta kandidata/kinje prema posebnim propisima ili/i težeg invaliditeta roditelja kandidata/kinje.

 

V.

Uz prijavu za sudjelovanje na javnom natječaju kandidati/kinje su dužni/ne priložiti:

          ispunjeni obrazac Zaklade „Hrvatska za djecu“ za prijavu na natječaj (obrazac O-ZHZD-STP),

          domovnicu,

          dokaz o prebivalištu,

          dokaz da su redovni studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili stručnog odnosno specijalističkog diplomskog stručnog studija,

          svjedodžba posljednje godine srednjoškolskog obrazovanja (za studente 1. godine studija), odnosno prijepis ocjena iz svih položenih kolegija dosadašnjeg tijeka studiranja,

          ovjerenu izjavu o sastavu kućanstva i ovjerenu izjavu da nije korisnik neke druge stipendije ili novčane potpore u svrhu školovanja,

          potvrda nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o visini prihoda za sve članove kućanstva za prethodnu godinu i zadnja tri mjeseca tekuće kalendarske godine,

          potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine (s zaštitnim i drugim dodacima na mirovinu), naknade mirovine ili novčane naknade ostvarene u prethodnoj godini i zadnja tri mjeseca tekuće kalendarske godine,

          ako je radno sposobni član kućanstva nezaposlen, dokaz iz evidencije nadležne službe za zapošljavanje,

          ako je kandidat ili roditelj kandidata osoba s težim invaliditetom, dokaz o utvrđenom statusu težeg invaliditeta,

          ako je kandidat bez jednog ili oba roditelja, izvadak iz matice rođenih za kandidata i izvadak iz matice umrlih za roditelja,

          diploma odnosno priznanje sa državnih natjecanja iz znanja iz prethodne školske odnosno akademske godine, ukoliko kandidat iste posjeduje.

Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj preslici.

U slučaju mirovanja studentskih prava, sukladno članku 88. stavku 1. točki 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kandidat je dužan dostaviti dokaz o činjenici mirovanja studentskih prava.

Izjava o sastavu kućanstva mora sadržavati ime i prezime člana kućanstva, datum rođenja te srodstvo (odnos) sa kandidatom.

VI.

Prijave na javni natječaj podnose se do zaključno 23. studenog 2009. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu

Zaklada „Hrvatska za djecu“, Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb

(sa naznakom- natječaj za stipendiranje).

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerene prijave kao i nepravovremene neće se razmatrati.

Rezultati javnog natječaja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Vjesniku.

 

VII.

Korištenje stipendija odobrava se korisnicima za akademsku godinu 2009./2010., a isplaćuje se mjesečno u obliku 10 redovitih isplata, u razdoblju od 1. listopada do 31. srpnja.

Vrijeme na koje se stipendija dodjeljuje, prava i obveze korisnika stipendije i Zaklade „Hrvatska za djecu“ utvrdit će se posebnim Ugovorom.

 PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Tomislav Ivić, prof.